Senast publicerat 09-05-2021 21:38

Utlåtande AjUU 2/2019 rd B 3/2019 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens årsberättelse 2018

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Liisa Heinonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • äldre regeringssekreterare Seija Jalkanen 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Pirjo Lillsunde 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Eva Ojala 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • överinspektör Maija Koskenoja 
  Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • direktör Natalia Ollus 
  Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI)
 • specialsakkunnig Essi Thesslund 
  Pro-tukipiste ry.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I bilaga 3 till berättelsen redogör regeringen för de åtgärder som den vidtagit med anledning av riksdagens aktuella uttalanden och ställningstaganden. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse beträffande de uttalanden och ställningstaganden som har godkänts på förslag av utskottet. Inget av uttalandena och ställningstagandena kan strykas eftersom de alla fortfarande behövs och därför bör stå kvar: 

 • Jämställdhetslagstiftning, arbetsliv och föräldraskap (RP 195/2004 rd – RSv 24/2005 rd), punkt 2 
 • Jämställdhetsredogörelsen (SRR 7/2010 rd – RSk 51/2010 rd), punkt 1 och 4 
 • Tvångsarbete som liknar människohandel (RP 69/2016 rd – RSv 124/2016 rd) 
 • Ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (RP 97/2018 rd – RSv 236/2018 rd) 
 • Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 (B 6/2018 rd — RSk 45/2018 rd) 
 • Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 (B 22/2018 rd — RSk 49/2018 rd) 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anna Kontula vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maiju Tuominen.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

I årsberättelsen ingår ställningstaganden som godkänts vid behandlingen av diskrimineringsombudsmannens berättelse och jämställdhetsombudsmannens berättelse. Diskrimineringsombudsmannens berättelse behandlar ur ett brett perspektiv många sektorer som i sig är viktiga. Stort utrymme ges dock rättigheter för och sociala tjänster till papperslösa och personer som beviljats alternativt skydd. Vi sannfinländare anser att sådana tjänster blir dels en attraktionsfaktor för personer som illegalt vistas i landet, dels en onödig belastning på social- och hälsovården. 

Å andra sidan lyfter diskrimineringsombudsmannens berättelse starkt fram också den så kallade hatretoriken och dess betydelse för samhället, genom vilken det går att peka finger åt majoritetsbefolkningen och vad som sägs bland dem i det rådande samhälleliga läget. Sannfinländarna kan inte acceptera en sådan tolkning i sin helhet, eftersom diskrimineringsombudsmannen åtminstone delvis har glömt att rasism också riktas mot majoritetsbefolkningen. 

För det tredje vill sannfinländarna fästa uppmärksamhet vid en annan fråga som likaså får mycket spaltutrymme i berättelsen, nämligen familjeåterförening. Ganska problematiskt i dessa situationer är att personer som kommit till Finland har utnyttjat vårt system också på så sätt att hit i synnerhet 2015 och efter det har kommit nästan endast och enbart unga män eller minderåriga pojkar i hopp om familjeåterförening. Likaså ser sannfinländarna det som problematiskt att familjens betydelse vid integration är så central att förutsättningen för försörjning i dessa fall bör slopas. Vi kan inte stödja en sådan utveckling, eftersom vår egen majoritetsbefolkning skulle få lida i andras ställe bland annat i fråga om eventuella förluster av arbetstillfällen. 

För det fjärde vill sannfinländarna också påminna om att vi vill ha kvar prövningen av arbetskraftstillgången för arbetskraft som kommer från länder utanför EU eller EES. Detta för att vi främst vill förhindra att arbetsmarknaden snedvrids genom billig arbetskraft, och således också skydda den finländska arbetstagaren. 

Slutligen anser vi att familjeledigheterna inte ska reformeras utifrån ideologiska utgångspunkter. Familjerna ska fortfarande få bestämma hur barnavården ordnas. Om pappan eller mamman tvingas ta ut vårdledighet till exempel då den andra vårdnadshavaren är arbetslös kan familjens försörjning sättas på spel. 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att statsrådet inte vidtar några ytterligare åtgärder med anledning av de ställningstaganden som godkänts vid behandlingen av berättelserna från diskrimineringsombudsmannen respektive jämställdhetsombudsmannen. 
Helsingfors 18.9.2019
Rami Lehto saf 
 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
Jukka Mäkynen saf