Senast publicerat 09-05-2021 19:10

Utlåtande AjUU 4/2017 rd B 14/2017 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Veli-Pekka Rautava 
  inrikesministeriet
 • äldre regeringssekreterare Nico Steiner 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Pekka Humalto 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Eeva Raevaara 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • jurist Laura Terho 
  social- och hälsovårdsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse beträffande de uttalanden och ställningstaganden som har godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden

Utskottet anser att åtgärderna med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella: 

 • Jämställdhetsredogörelsen (SRR 7/2010 rd — RSk 51/2010 rd), punkt 6, 
 • Kostnadsersättning för tiden i arbetsprövning till unga under 25 år som saknar yrkesutbildning (RP 133/2012 rd — RSv 163/2012 rd), 
 • Effekterna av ändrade bestämmelser om arbetsprövning (RP 200/2013 rd — RSv 28/2014 rd), 
 • Riksdagens skrivelse om den nationella människohandelsrapportörens rapport 2014 (B 19/2014 vp — RSk 53/2014 vp). 

Övriga uttalanden och ställningstaganden som godkänts på förslag av utskottet bör stå kvar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 15.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto blåa 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.