Senast publicerat 13-06-2022 11:03

Utlåtande AjUU 8/2022 rd RP 41/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (RP 41/2022 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande till ekonomiutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • upphandlingschef Emilia Sormunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • överarkitekt Niina Kilpelä 
  miljöministeriet
 • specialsakkunnig Mikko Joronen 
  Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • generalsekreterare Merja Heikkonen 
  Riksomfattande handikapprådet
 • expert Eppu Mikkonen 
  Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
 • ordförande Sari Kokko 
  Handikappforum rf
 • expert Sami Virtanen 
  Handikappforum rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Transport- och kommunikationsverket
 • Finlands näringsliv rf

Inget yttrande av 

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL).

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med de ändringar som föreslås i regeringens proposition är att nationellt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (nedan tillgänglighetsdirektivet). En stärkt och harmoniserad reglering om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster stöder enligt propositionen marknadens funktion och säkerställer rörligheten för och tillgången på tillgängliga produkter och tjänster inom hela EU. På samma gång främjas innovationer som gäller tillgängliga produkter och den sysselsättning och ekonomiska tillväxt som anknyter till produktionen av dem, samtidigt som arbetsförmågan hos personer med funktionsbegränsning stöds. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att det är viktigt att tillgänglighetsdirektivet genomförs nationellt. Propositionen främjar rätten till arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning eller funktionsbegränsning bland annat genom att göra datorerna och deras operativsystem samt persontransporttjänsterna tillgängligare. Enligt artikel 27 i funktionsrättskonventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att arbeta på lika villkor som andra. De har rätt att tjäna sitt levebröd genom det arbete de väljer. Arbetsmiljön ska vara öppen, inkluderande och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Rätten till arbete ska tillgodoses också för personer som förvärvar funktionsnedsättning under anställning. 

Utskottet konstaterar att det för att främja tillgängligheten är viktigt att på ett inkluderande sätt planera servicebehovet och sättet att genomföra servicen tillsammans med personer med funktionsnedsättning, så att man kan samla in användarerfarenheter före finslipningsfasen. Bland annat när det gäller e-böckernas tillgänglighet, mobilterminalernas täckning inomhus och persontransporttjänsternas tillgänglighet är det viktigt att finna ändamålsenliga lösningar som främjar tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighetsdirektivet bidrar till genomförandet av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Direktivet är i linje med EU:s handikappstrategier för 2010—2020 och 2021—2030. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och konstaterar att man genom att främja tillgängligheten stärker tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. 

Utskottet betonar att tillräckliga resurser måste reserveras för genomförandet av lagen och tillsynen av dess efterlevnad. Dessutom är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med information om innehållet i och verkställigheten av lagstiftningen och även mer allmänt om de positiva konsekvenserna av tillgängligheten för människors jämlikhet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår

att ekonomiutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 9.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Atte Kaleva saml 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.