Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande EkUU 10/2017 rd U 5/2017 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor) (U 5/2017 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Päivi Janka 
  arbets- och näringsministeriet
 • överdirektör Anni Huhtala 
  Statens ekonomiska forskningscentral
 • chef för hållbar utveckling Nella Baerents 
  Arizona Chemical Oy
 • verkställande direktör Ilkka Hämälä 
  Metsä Fibre Oy
 • direktör för samhällskontakter Ilkka Räsänen 
  Neste Abp
 • forskare Kati Koponen 
  Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • branschchef Hannes Tuohiniitty 
  Bioenergia ry
 • ledande expert Mikael Ohlström 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Antti Kohopää 
  Finsk Energiindustri rf
 • ledande expert Sami Nikander 
  Kemiindustrin KI rf
 • energi- och klimatchef Ahti Fagerblom 
  Skogsindustrin rf
 • skyddsexpert Otto Bruun 
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • verkställande direktör Helena Vänskä 
  Olje- och biodrivmedelsbranschen rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • miljöministeriet
 • Energimyndigheten
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Lokalkraft rf
 • Företagarna i Finland rf.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 767 och hänvisning till Eutori EU/2016/1749. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 5/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 10/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 7.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 10/2017 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Se det finska utlåtandet TaVL 10/2017 vp.

Helsingfors 7.3.2017
Hanna Sarkkinen vänst