Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande EkUU 14/2017 rd U 8/2017 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen (U 8/2017 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Maria Kekki 
  arbets- och näringsministeriet
 • överinspektör Laura Aho 
  miljöministeriet
 • direktör Heikki Väisänen 
  Energimyndigheten
 • ledande expert Mikael Ohlström 
  Finlands näringsliv rf
 • direktör Pia Oesch 
  Finsk Energiindustri rf
 • skyddsexpert Otto Bruun 
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • ledande expert Martti Kätkä 
  Teknologiindustrin rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 759 och hänvisning till Eutori EU/2016/1750. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 8/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 14/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 14.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.