Senast publicerat 09-05-2021 19:52

Utlåtande EkUU 27/2018 rd U 5/2017 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor) (U 5/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 14/2018 vp—U 5/2017 vp har remitterats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Päivi Janka 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Markku Kinnunen 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Juhani Tirkkonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Outi Vilén 
  miljöministeriet
 • direktör Heikki Väisänen 
  Energimyndigheten
 • direktör för samhällskontakter Ilkka Räsänen 
  Neste Abp
 • Vice President, Smart energy and transport solutions Tuula Mäkinen 
  Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • branschchef Tage Fredriksson 
  Bioenergia ry
 • expert Jukka Makkonen 
  Finsk Energiindustri rf
 • energi- och klimatchef Ahti Fagerblom 
  Skogsindustrin rf
 • gruppchef Mia Nores 
  Teknologiindustrin rf .

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Kraton Chemical Oy
 • Motiva Ab
 • Finlands näringsliv rf
 • Kemiindustrin KI rf
 • Finlands naturskyddsförbund rf.

Utskottet har fått ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • Statens ekonomiska forskningscentral
 • Olje- och biodrivmedelsbranschen rf.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet EkUU 10/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 767 och hänvisning till Eutori EU2016/1749. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 5/2017 rd och UJ 14/2018 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 27/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 5.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Lea Mäkipää blå 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 27/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att stora utskottet i sitt utlåtande meddelar att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna i motiveringen ovan. 
Helsingfors 5.6.2018
Hanna Sarkkinen vänst 
 
Antero Vartia gröna.