Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande EkUU 28/2017 rd B 14/2017 rd Ekonomiutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt grundlagsutskottet ska utskotten följa upp riksdagens uttalanden vid behandlingen av regeringens berättelse (GrUB 1/2014 rd). Riksdagen har på förslag av ekonomiutskottet godkänt flera uttalanden, som framgår av bilaga 3 till regeringens årsberättelse 2016.  

Straffbestämmelser vid manipulering av energimarknaden.

Det första uttalandet gäller straffbestämmelserna vid manipulering av energimarknaden (RP 50/2014 rdEkUB 7/2014 rdRSv 75/2014 rd). Enligt regeringens årsberättelse har arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet börjat diskutera en ändring av straffbestämmelserna vid manipulering av energimarknaden. Ekonomiutskottet föreslår att uttalandet står kvar.  

El av skogsflis.

Enligt det andra uttalandet förutsätter riksdagen att statsrådet följer upp hur lagstiftningen påverkar inmatningsordningen för bränsletyperna och vidtar behövliga åtgärder om användningen av stenkol ökar eller om ändringarna i övrigt riskerar att äventyra målen för användningen av förnybar energi. Enligt det tredje uttalandet förutsätter riksdagen att statsrådet följer upp den administrativa bördan av propositionen och den anknytande kostnadsutvecklingen och vidtar behövliga åtgärder om bördan riskerar att äventyra uppfyllelsen av de grundläggande målen med bestämmelserna. Enligt det fjärde uttalandet förutsätter riksdagen att statsrådet följer upp vilka effekter det nya stödsystemet har för virkesmarknaden och vidtar behövliga åtgärder om konkurrensen på marknaden riskerar att snedvridas Dessa tre uttalanden har getts i samband med behandlingen av lagstiftningen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (RP 360/2014 rdEkUB 32/2014 rdRSv 331/2014 rd).  

Ekonomiutskottet konstaterar att den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 (SRR 7/2016 rd, EkUB 8/2017 rd) behandlar träbaserad energi och främjande av den. Skogsflisens konkurrenskraft jämfört med torv i kraftvärmeverk säkerställs genom ett system för produktionsstöd för el från skogsflis. Nedskärningen av stödet för el producerad med skogsflis med 60 procent för flis av grovt virke från 2019 sänker energiverkens betalningsförmåga för sådant virke under det nuvarande fabrikspriset för massaved. Målen för användningen av förnybar energi bedöms inte vara hotade.  

Energimyndigheten bereder anvisningar om användningen av flis av grovt virke. Anvisningarna ska tillämpas från 2019 på el som produceras med skogsflis. Dessutom har arbets- och näringsministeriet ett system för uppföljning av trä- och energimarknaden för att följa hur stöden och ändringar i dem påverkar bland annat virkesmarknaden och inmatningsordningen för bränsletyperna. 

I samband med sitt betänkande om statsrådets redogörelse om den ovan nämnda energi- och klimatstrategin har ekonomiutskottet föreslagit att riksdagen ska anta tio nya uttalanden som delvis motsvarar de farhågor som utskottet uttryckte 2015 i fråga om användningen av förnybar energi. De nya uttalandena är mer specifika än de förra och de har uppdaterats för att motsvara den nuvarande utvecklingen och riktningen i fråga om våra energi- och klimatmål; de fokuserar bland annat på stödsystemens kostnadseffektivitet, konkurrensverkningar och teknikneutralitet. Med beaktande av utskottets förslag till nya uttalanden föreslår ekonomiutskottet att de tre förstnämnda uttalandena ska strykas.  

Bokföringslagen och effekterna av ändringen av revisionslagen.

Det femte och sjunde uttalandet gäller ändring av revisionslagen (RP 89/2015 rdEkUB 16/2015 rdRSv 95/2015 rd och RP 70/2016 rdEkUB 16/2016 rdRSv 85/2016 rd). De ändringar i bokföringslagen som dessa uttalanden förutsätter har satts i kraft genom ändring av bokföringslagen 1376/2016 som trädde i kraft den 31 december 2016. Ekonomiutskottet föreslår att dessa uttalanden stryks.  

Reglering om ersättningsfonden för investerarskydd.

Enligt ett uttalande som godkändes i samband med behandlingen av propositionen om gräsrotsfinansiering (RP 46/2016 rdEkUB 15/2016 rdRSv 98/2016 rd) förutsätter riksdagen att statsrådet inleder lagberedning för att normsystemet i fortsättningen bättre ska beakta den i lagen om gräsrotsfinansiering avsedda tjänsteleverantörens rättsliga struktur samt verksamhetens art, omfattning och risker, dock på ett sätt som tryggar investerarskyddet. Enligt regeringens berättelse har finansministeriet inlett ett utredningsarbete om behovet av att ändra investerarfonden i syfte att få regleringen att bättre motsvara de ändrade förhållandena. I detta sammanhang är det meningen att kartlägga bestämningsgrunder och belopp för ersättningsfondens betalningar i sin helhet också i övrigt. Ekonomiutskottet föreslår att uttalandet står kvar. 

Lagstiftning om upphandlingsförfarandet.

Riksdagen har i samband med behandlingen av propositionen om offentlig upphandling (RP 108/2016 rdEkUB 31/2016 rdRSv 239/2016 rd) godkänt fyra uttalanden. Riksdagen har förutsatt att statsrådet försäkrar sig om att de anknutna enheter som ägs eller där bestämmande inflytande utövas av offentliga samfund har möjlighet att fullgöra sina skyldigheter på ett sätt som överensstämmer med upphandlingslagstiftningen syften och att regeringen följer upp konsekvenserna av lagstiftningen och i förekommande fall börjar bereda ändringar i den för att ge små och medelstora företag mer jämlika möjligheter att delta i offentlig upphandling och att statsrådet vid behov vidtar åtgärder för att precisera lagstiftningen inom de olika sektorerna och då särskilt beaktar verksamhetsförutsättningarna för avfallshanteringsbranschen och social- och hälsovården. Ytterligare har riksdagen förutsatt att regeringen i lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster ser till att boendeservice för äldre och för personer med funktionsnedsättning ordnas på ett mänskligt och kundorienterat sätt. Enligt erhållen utredning är statsrådet i färd med att genomföra dessa uttalanden. Ekonomiutskottet föreslår att uttalandena står kvar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 17.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.