Senast publicerat 22-06-2021 15:34

Utlåtande EkUU 28/2020 rd E 138/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Bedömning av riskreducering inom banksektorn och tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Bedömning av riskreducering inom banksektorn och tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden (E 138/2020 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
  finansministeriet
 • avdelningschef Samu Kurri 
  Finansinspektionen
 • chefsekonomist Hanna Westman 
  Verket för finansiell stabilitet
 • direktör, chefsekonom Veli-Matti Mattila 
  Finanssiala ry
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Bank
 • politices doktor Peter Nyberg. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 28/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna och kompletteringarna i utlåtandet. 
Helsingfors 26.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.  
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 28/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att förslaget till ändring av statsfördraget inte tillstyrks och att stora utskottet i övrigt beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 26.11.2020
Veikko Vallin saf 
 
Sakari Puisto saf 
 
Minna Reijonen saf 
 

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 28/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan som Finlands förhandlingsmål. 
Helsingfors 26.11.2020
Pia Kauma saml 
 
Janne Sankelo saml 
 
Juhana Vartiainen saml 
 

AVVIKANDE MENING 3

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 28/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt med villkoren och kompletteringarna ovan. 
Helsingfors 26.11.2020
Juhana Vartiainen saml 
 
Pia Kauma saml 
 
Janne Sankelo saml