Senast publicerat 09-05-2021 20:35

Utlåtande EkUU 32/2018 rd U 27/2018 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad) (U 27/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansråd Markku Puumalainen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Markus Kari 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Pekka Heinonen 
  justitieministeriet
 • bankinspektör Torsten Groschup 
  Finansinspektionen
 • byråchef Mervi Toivanen 
  Finlands Bank
 • bankresolutionsexpert Jyrki Haajanen 
  Verket för finansiell stabilitet
 • Senior Manager Hannu Kaijomaa 
  PricewaterhouseCoopers Oy
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • ekonomisk expert Patrizio Lainà 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Finanssiala ry
 • Företagarna i Finland rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/0796, EU/2018/0803, EU-dokument COM(2018) 134 final, COM(2018) 135 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 27/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (TaVL 32/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 12.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
medlem 
Harry Harkimo liik 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Lea Mäkipää blå 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
ersättare 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.  
 
utskottsråd 
Lauri Tenhunen  
 

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Perustelut

Ensimmäinen sääntelykokonaisuus on asetusmuutosehdotus, jossa esitetään niin sanotun prudential backstop -mekanismin käyttöönottoa. Muutettavaksi ehdotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 575/2013 luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta. Ehdotetussa asetusmuutoksessa säädetään vakavaraisuutta turvaavasta varautumisjärjestelystä, jolla on tarkoitus estää se, että järjestämättömiä lainoja ja niitä vastaavia muita järjestämättömiä vastuita kertyy tulevaisuudessa liikaa ilman, että pankkien taseissa on riittävästi varoja tappioiden kattamiseen. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää valtioneuvoston tavoin järjestämättömien lainojen vähentämistä merkittävänä tavoitteena Euroopan unionin tasolla. Ongelma ei kuitenkaan ole yhtäläinen kaikissa jäsenmaissa, vaan keskittyy tiettyihin yksittäisiin jäsenmaihin. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että komission tulee tunnustaa tämä tosiasia ja pyrkiä täsmätoimiin, joilla pystytään tehokkaasti puuttumaan nimenomaisesti niiden maiden ja pankkien toimintaan, joiden kohdalla järjestämättömät luotot muodostavat erityisen merkittävän riskin. Sen sijaan niiden pankkien ja niiden jäsenmaiden pankkisektorien, joissa pankkijärjestelmän vakavaraisuus on tälläkin hetkellä riittävällä tasolla, pankkijärjestelmän toimintaa ei tule haitata lisäämällä sellaista sääntelyä, joka lisää pankkisektorin kustannuksia tai hankaloittaa pankkien toimintaa ilman vastaavaa hyötyä. 

Keskeistä on myös se, että esitettyä menettelyä sovelletaan riittävien luottotappiovarausten kirjaamisen edellyttämisen osalta vain 14.3.2018 alkaen myönnettyihin luottoihin. Merkittävä osa järjestämättömiin luottoihin liittyvästä riskistä liittyy tätä vanhempiin luottoihin, jotka jäävät menettelyn ulkopuolelle. Komission tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka kyseistä päivämäärää aikaisemmin myönnettyihin luottoihin liittyvistä luottotappioriskeistä saadaan pankkien taseisiin totuudenmukaiset luottotappioiden riskiä kuvaavat varauskirjaukset. 

Vakuuden tehokkaampaa tuomioistuinten ulkopuolista täytäntöönpanoa koskien perussuomalaisten valiokuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota asuntovelallisten asemaan. Suomen tulee jatkokäsittelyssä pyrkiä varmistamaan, ettei velallisen pääasiallisena asuntona käytetyn asunnon suoja heikkene eikä tuomioistuimen ulkopuolista täytäntöönpanomenettelyä voida soveltaa tällaiseen asuntoon, kuten direktiiviehdotuksen mukaan uhkaa käydä. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että vakuuksien täytäntöönpanoon kohdistuvien muutosten osalta ehdotus puuttuu tarpeettoman laajasti jäsenvaltioiden voimassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Sääntelyn tulisi ainoastaan pyrkiä varmistamaan vakuuksiin kohdistuvan täytäntöönpanon tehokkuus, ja komission tulisi jättää yksityiskohdat kansallisten lainsäätäjien vastuulle. 

Mielipide

Kläm 

Edellä olevan perusteella esitän,

että suuri valiokunta ottaa edellä olevan huomioon. 
Helsingissä 12.6.2018
Teuvo Hakkarainen ps