Senast publicerat 09-05-2021 13:59

Utlåtande EkUU 34/2016 rd U 53/2016 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning (Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning (Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF) (U 53/2016 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Matti Kahra 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Juhani Tirkkonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialforskare Sampo Soimakallio 
  Finlands miljöcentral
 • verkställande direktör Harri Laurikka 
  Bioenergia ry
 • ledande expert Mikael Ohlström 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Joona Turtiainen 
  Finsk Energiindustri rf
 • energiexpert Anssi Kainulainen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • energi- och klimatchef Ahti Fagerblom 
  Skogsindustrin rf.
 • skyddsexpert Hanna Aho 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Energimyndigheten
 • Teknologiindustrin rf .

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 479 och hänvisning till Eutori EU/2016/1350. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 53/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 34/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa anmärkningar. 
Helsingfors 7.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Mika Lintilä cent (delvis) 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd (delvis) 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd (delvis) 
 
medlem 
Joakim Strand sv (delvis) 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 34/2016 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför

att revisionsutskottet borde ha konstaterat att Finlands mål måste vara att LULUCF-sektorn ska utgöra en egen sektor med egna mål och utan möjligheter till flexibilitet över sektorsgränserna. Vidare bör Finland eftersträva att referensnivån för brukad skogsmark fastställs på ett sätt som beaktar de verkliga klimateffekterna och uppmuntrar till att utöka skogarnas kolreserver. 
Helsingfors 7.10.2016
Antero Vartia gröna