Senast publicerat 09-05-2021 13:59

Utlåtande EkUU 35/2016 rd U 55/2016 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (bördefördelningsförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (bördefördelningsförordningen) (U 55/2016 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tuija Talsi 
  miljöministeriet
 • konsultativ tjänsteman Juhani Tirkkonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • överdirektör Anni Huhtala 
  Statens ekonomiska forskningscentral
 • professor Sanna Syri 
  Aalto-universitetet
 • specialforskare Pasi Rikkonen 
  Naturresursinstitutet
 • direktör för samhällskontakter Ilkka Räsänen 
  Neste Abp
 • ledande expert Mikael Ohlström 
  Finlands näringsliv rf
 • direktör Pertti Salminen 
  Finsk Energiindustri rf
 • energiexpert Anssi Kainulainen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • energi- och klimatchef Ahti Fagerblom 
  Skogsindustrin rf
 • klimatexpert Kaarina Kolle 
  WWF Finland.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Finlands miljöcentral
 • Pellervo ekonomisk forskning PTT
 • Kemiindustrin KI rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 482, A A / Asetus 525/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/1351. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 35/2016 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa anmärkningar. 
Helsingfors 7.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Mika Lintilä cent (delvis) 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd (delvis) 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst (delvis) 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv (delvis) 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 35/2016 vp

Avvikade mening

Kläm 

Jag anför

att ekonomiutskottet borde ha konstaterat att Finland ska ha som mål att åtagandet om utsläppsminskning ska fullgöras utan flexibilitet. 
Helsingfors 7.10.2016
Antero Vartia gröna.