Utlåtande
EkUU
53
2018 rd
Ekonomiutskottet
S tatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021—2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation (2021—2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021—2025 som kompletterar Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021—2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021—2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021—2025 som kompletterar Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU (U70/2018 rd). Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Eeva-Liisa
Kortekallio
arbets- och näringsministeriet
jurist
Maija
Lönnqvist
arbets- och näringsministeriet
undervisningsråd
Eeva
Kaunismaa
undervisnings- och kulturministeriet
prorektor
Anna
Valtonen
Aalto-universitetet
chef för internationella ärenden
Johanna
Hakala
Finlands Akademi
förvaltningsdirektör
Marko
Viljanen
Meteorologiska institutet
ledande expert
Mika
Tuuliainen
Finlands näringsliv rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Innovationsfinansieringsverket Business Finland.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437, COM(2018) 445, COM(2018) 462, COM(2018) 466 och COM(2018) 467. Hänvisningar till Eutori EU/2018/1215, EU/2018/1217, EU/2018/1218, EU/2018/1219, EU/2017/1224/ EU/2018/1255, EU/2018/1257 och EU/2018/1268. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 70/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet TaVL 53/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt men betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 11.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen.
Senast publicerat 31-10-2018 10:15