Utlåtande
EkUU
7
2020 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning) (U 2/2020 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Eliisa
Hujala
arbets- och näringsministeriet
utvecklingschef
Annukka
Mäkinen
​Finlands Kommunförbund
landskapsdirektör
Mika
Riipi
Lapplands förbund
utvecklingschef
Eero
Venäläinen
Nylands förbund.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
miljöministeriet
Statens ekonomiska forskningscentral
Löntagarnas forskningsinstitut
Bioenergia ry
Finlands näringsliv rf
Finsk Energiindustri rf
Maskinföretagarnas förbund rf
Lokalkraft rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.
Inget yttrande av 
Seinäjoen Energia Oy
Näringslivets forskningsinstitut ETLA.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2020) 22 final och COM(2020) 23 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/1141 och EU/2020/0407. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 2/2020 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (TaVL 7/2020 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 3.4.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juhana
Vartiainen
saml
vice ordförande
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Atte
Harjanne
gröna
medlem
Mari
Holopainen
gröna
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Eeva
Kalli
cent
medlem
Riitta
Mäkinen
sd
medlem
Minna
Reijonen
saf
medlem
Janne
Sankelo
saml
medlem
Tuula
Väätäinen
sd
medlem
Johannes
Yrttiaho
vänst.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen.
Senast publicerat 08-07-2020 13:27