Senast publicerat 19-03-2021 10:28

Utlåtande EkUU 7/2021 rd RP 261/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Ekonomiutskottet

Till förvaltningsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (RP 261/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanJaanaVehmaskoski
  finansministeriet
 • byråchefPekkaVasara
  Finansinspektionen
 • överinspektörAnuJaakkola
  centralkriminalpolisen
 • överinspektörAstaMykkänen
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • specialsakkunnigTaitovon Konow
  Skatteförvaltningen
 • expertSanteriSuominen
  Finlands näringsliv rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • finansministeriet
 • Riksåklagarens byrå
 • Finlands Bank
 • Tullen
 • Folkpensionsanstalten
 • Centralhandelskammaren
 • Finanssiala ry
 • FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
 • Finlands Advokatförbund
 • Företagarna i Finland rf

Inget yttrande av: 

 • Finlands Bank

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Det viktigaste innehållet i och syftena med propositionen.

Det har upptäckts brister i det nationella genomförandet av direktivet om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför föreslås det ändringar i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och i lagen om centralen för utredning av penningtvätt. Det föreslås dessutom lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ändras så att den nationella lagstiftningen samordnas med rekommendationerna från aktionsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, som lyder under OECD.  

Bedömning av regelverket som helhet.

Enligt propositionen är de föreslagna bestämmelserna i huvudsak korrigeringar av teknisk natur och preciseringar av oklarheter i tillämpningen av lagen. Till dessa delar har ekonomiutskottet inget att anmärka på lagförslaget. Där ingår dock vissa regleringslösningar som gjorts inom ramen för den nationella prövningsrätten. Ekonomiutskottet föreslår att förvaltningsutskottet bedömer om dessa kan ändras. 

Konsekvent lagstiftning.

Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att harmonisera vår nationella lagstiftning med de internationella normerna. Samstämmighet mellan nationell och internationell lagstiftning är särskilt viktigt på grund av den internationella karaktären hos det fenomen som ska bekämpas med dessa normer. Med tanke på tillämpningen av lagen är det viktigt att bestämmelserna också är internt konsekventa. 

I 1 kap. 4 § i lagförslag 1 definieras de uttryck som används i lagen. Det föreslås i propositionen att 1 mom. 13 punkten underpunkt a ändras så att ett nära affärsförhållande med en familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning inte längre innebär att personen är medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Ekonomiutskottet påpekar att motsvarande bestämmelse ingår också i underpunkt b i samma punkt. Ekonomiutskottet föreslår att förvaltningsutskottet överväger att i syfte att harmonisera lagstiftningen ändra formuleringen i underpunkt b till ”varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning”. 

I 3 kap. 2 § föreskrivs det om kundidentifiering och kontroll av kundens identitet. Den term ”account” som används i FATF:s rekommendationer, som ligger till grund för bestämmelsen, kan utöver konto också innebära ett kundförhållande i vidare bemärkelse. I vissa situationer är det möjligt att identifiera kunden och kontrollera kundens identitet först när vissa kriterier för kundrelationen eller transaktionen uppfylls. Därför föreslår ekonomiutskottet att förvaltningsutskottet överväger att ge den första meningen i 1 mom. följande ordalydelse: ”De rapporteringsskyldiga får inte ha anonyma konton eller konton under fingerade namn, med de undantag som föreskrivs i denna paragraf.” 

Övergångsperioder i lagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (lagförslag 1)

Vid ekonomiutskottets sakkunnigutfrågning aktualiserades frågan om utövandet av den nationella prövningsrätten särskilt i fråga om övergångsperiodernas längd. Ekonomiutskottet föreslår att förvaltningsutskottet på de grunder som anges nedan överväger att förlänga övergångsperioderna i lagförslag 1 till följande delar. 

I 3 kap. 3 § föreskrivs det om uppgifter om kundkontroll och bevarande av uppgifterna. I bestämmelsen kompletteras det gällande kravet på bevarande av uppgifter om kundkontroll i fråga om juridiska personer och införs en skyldighet att utreda och bevara juridiska personers adress på hemorten och det huvudsakliga affärsställets adress, om den avviker från adressen på hemorten. Ekonomiutskottet påpekar att ändringarna i fråga om adresserna till hemorten och det huvudsakliga affärsstället också kräver ändringar i de rapporteringsskyldigas informationssystem och processer. De tekniska ändringarna och kompletteringarna av kunduppgifter torde kräva en längre övergångsperiod än vad som föreslås i övergångsbestämmelsen. Ekonomiutskottet anser det skäligt att ikraftträdandet av 3 § 2 mom. 3 punkten ändras till utgången av innevarande år. 

Ekonomiutskottet anser att också den särskilda identifieringsskyldighet i anslutning till försäkringsprodukter enligt 5 § i samma kapitel samt identifieringen av verkliga förmånstagare enligt 6 § förutsätter ändringar i de rapporteringsskyldigas informationssystem och att det är skäligt att ikraftträdandet av 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. ändras till utgången av innevarande år. 

Sammanfattande kommentarer.

Det är viktigt att med verkningsfulla metoder ingripa i finansieringen av penningtvätt och terrorism och i olika former av svart ekonomi. Regleringen av finansiering av penningtvätt och terrorism sker effektivast genom enhetliga, internationella bestämmelser, eftersom själva fenomenet är globalt. En uteslutande nationell reglering skulle sannolikt leda till sådana glapp mellan å ena sidan lagstiftningen och å andra sidan myndigheternas befogenheter som kunde äventyra målen med bestämmelserna. 

Utskottet påminner om att de elektroniska transaktionerna är enkla och snabba och utnyttjas huvudsakligen i fullt legitimt syfte. Därför är det viktigt att integritetsskyddet inte i onödan begränsas trots regleringens vällovliga syfte. Den pågående digitaliseringen och den ständigt avtagande användningen av kontanter har lett till att uppgifterna om transaktioner på bank- och betalkonton kan ge en synnerligen heltäckande bild av en människas liv. Också grundlagsutskottet (GrUU 48/2018 rd — RP 167/2018 rd) har ansett att uppgifter som omfattas av banksekretessen till följd av den senaste tidens utveckling ska anses höra till det integritetsskydd som avses i grundlagen. Därför bör åtgärder som innebär intrång i detta skydd vara noggrant avgränsade och motiverade. 

Det väsentliga i övervakningssystemet för bank- och betalkonton är alltså i vilken utsträckning, i vilka situationer och på vilka grunder myndighetsbehovet kan åsidosätta integritetsskyddet, vilka förfaranden som då kan komma i fråga och vilken persongrupps uppgifter myndigheternas åtkomsträtt ska omfatta. Enbart argumentet att vissa myndighetsåtgärder blir smidigare när förfaranden digitaliseras och informationsströmmar automatiseras är inte en tillräcklig grund för att samtidigt skapa omfattande databaser med känsligt innehåll som görs tillgängliga på mycket varierande grunder. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår

att förvaltningsutskottet beaktar det som sägs ovanatt lagförslaget ändras (Utskottets ändringsförslag)

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 1 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten, 4 § 1 mom. 9 punkten, 13 punkten underpunkt a och Utskottet föreslår en ändring b och  Slut på ändringsförslaget18 punkten underpunkt b samt 6 §, 3 kap. 1 § 2 och 3 mom., det inledande stycket i 2 § 1 mom. och 2 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 2 mom. 3 punkten, 5 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., det inledande stycket i 12 § 5 mom. och 12 § 5 mom. 1 punkten, 4 kap. 4 § 2 mom. och 9 kap. 2 §, 
av dem 1 kap. 6 §, 3 kap. 1 § 2 mom. och det inledande stycket i 12 § 5 mom. och 12 § 5 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 406/2018 samt 3 kap. 1 § 3 mom. och 3 § 2 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 573/2019, samt 
fogas till 1 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1089/2017 och 573/2019, en ny 19 punkt och till 3 kap. 6 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—5 mom. blir 3—6 mom., som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och registreringsskyldiga förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9)utländsk trusten trust eller liknande juridisk konstruktion enligt artikel 3.7 i penningtvättsdirektivet, dock inte i den punkten avsedda tillhandahållare av företagstjänster, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13) medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning
a) varje fysisk person om vilken det är känt att han eller hon är verklig samägare eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
 
Utskottet föreslår en ändring b) varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning, Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18) korrespondentförbindelse
b) förbindelser mellan kreditinstitut och finansiella institut där liknande tjänster tillhandahålls av ett korrespondentinstitut eller motpartsinstitut, och inbegripet förbindelse som etablerats för värdepapperstransaktioner eller överföring av medel,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19) brevlådebank ett kredit- eller finansiellt institut eller ett institut som bedriver motsvarande verksamhet som ett kredit- eller finansiellt institut och som är registrerat i en jurisdiktion där det saknar ett fysiskt verksamhetsställe och en faktisk ledning, och som inte hör till en kredit- eller finanskoncern eller motsvarande annan ekonomisk sammanslutning som är föremål för offentlig tillsyn. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Verkliga förmånstagare i utländska truster 
Med en utländsk trusts verkliga förmånstagare avses en fysisk person som är trustens eller en liknande juridisk konstruktions 
1) instiftare eller en av denne eventuellt tillsatt beskyddare, 
2) förvaltare, 
3) förmånstagare, eller 
4) någon annan person som har en motsvarande eller en likvärdig ställning som en person som avses i 1—3 punkten. 
Om en i 1 mom. avsedd förmånstagare ännu inte har fastställts avses med verklig förmånstagare, i stället för förmånstagaren, de persongrupper för vilka den juridiska konstruktionen eller den juridiska personen främst har inrättats eller verkar. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betraktas som en verklig förmånstagare också en annan fysisk person som ytterst utövar bestämmande inflytande i en utländsk trust eller liknande juridisk konstruktion genom direkt eller indirekt ägande eller genom andra medel. 
3 kap. 
Kundkontroll 
1 § 
Kundkontroll och riskbaserad bedömning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den rapporteringsskyldiga ska vid bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i anknytning till kundförhållandet beakta de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förenade med nya och befintliga kunder, länder och geografiska områden samt med nya, under utveckling varande och redan befintliga produkter, tjänster och transaktioner samt distributionskanaler och tekniker (riskbaserad bedömning). 
De åtgärder för kundkontroll som anges i detta kapitel ska utifrån den riskbaserade bedömningen iakttas så länge kundförhållandet består. Vidare ska den rapporteringsskyldiga iaktta bestämmelserna om kundkontroll, om den rapporteringsskyldiga med stöd av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) eller med stöd av annan lagstiftning som gäller motsvarande skyldighet har eller har haften lagstadgad skyldighet att under kalenderåret kontakta en kund för att kontrollera relevanta uppgifter om den verkliga förmånstagaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Kundidentifiering och kontroll av kundens identitet 
De rapporteringsskyldiga får inte ha anonyma konton eller konton under fingerade namnUtskottet föreslår en ändring , med de undantag som föreskrivs i denna paragraf Slut på ändringsförslaget. De rapporteringsskyldiga ska identifiera sina kunder och kontrollera deras identitet vid etablering av ett fast kundförhållande. Dessutom ska den rapporteringsskyldiga identifiera sina kunder och kontrollera identiteten, om 
1) kundförhållandet är tillfälligt och
a) en enskild transaktion eller flera sammanhängande transaktioner sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro,
b) det är fråga om en sådan överföring av medel enligt artikel 3.9 i förordningen om information om betalaren som överstiger 1 000 euro, eller
c) det är fråga om en sådan transaktion som utförs inom en i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor avsedd tjänst i anslutning till virtuella valutor och som överstiger 1 000 euro,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Uppgifter om kundkontroll och bevarande av uppgifterna 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Av kundkontrolluppgifterna ska följande bevaras: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) juridiska personers fullständiga namn, registernummer, registreringsdag, registermyndighet, adress på hemorten och det huvudsakliga affärsställets adress, om den avviker från adressen på hemorten, samt vid behov bolagsordning eller organisationsregler, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Särskild identifieringsskyldighet i anslutning till försäkringsprodukter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kontrollen av identiteten på i 1 mom. avsedda förmånstagare ska ske vid utbetalningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Identifiering av verkliga förmånstagare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De rapporteringsskyldiga ska dokumentera de åtgärder som vidtagits för att identifiera verkliga förmånstagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Fullgörande av skyldigheter i fråga om kundkontroll för den rapporteringsskyldigas räkning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skyldigheterna i fråga om kundkontroll kan fullgöras också av en sådan aktör som motsvarar en rapporteringsskyldig som har beviljats koncession eller registrerats i någon annan än en EES-stat, om aktören omfattas av sådana skyldigheter i fråga om kundkontroll och bevarande av uppgifter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas. Dessutom förutsätts det att den aktör som motsvarar en rapporteringsskyldig är grundad i en stat vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism enlig kommissionens bedömning inte innebär någon avsevärd risk för EU:s inre marknad. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Förenklade åtgärder för kundkontroll 
De rapporteringsskyldiga får vid tillämpningen av 2—4 och 6 § tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll, om de utifrån den 2 kap. 3 § avsedda riskbedömningen bedömer att ett kundförhållande är förenat eller en enskild transaktion är förenad med låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. De rapporteringsskyldiga ska dock följa kundförhållanden på det sätt som anges i 4 § 2 mom. för att upptäcka exceptionella eller ovanliga transaktioner. De rapporteringsskyldiga får inte tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll om de upptäcker exceptionella eller ovanliga transaktioner. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 § 
Skärpta åtgärder för kundkontroll vid korrespondentförbindelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om ett kreditinstitut eller finansiellt institut tillhandahåller payable-through-konton till andra kreditinstitut och finansiella institut ska det säkerställa att det kreditinstitut eller finansiella institut som är motpart 
1) har identifierat de kunder som har direkt tillgång till kreditinstitutets eller det finansiella institutets konto och i fråga om dessa kunder fortlöpande vidtagit åtgärder för kundkontroll, samt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
Rapporteringsskyldighet, tystnadsplikt och avbrytande av transaktioner 
4 § 
Tystnadsplikt och undantag från tystnadsplikten i fråga om tvivelaktiga transaktioner 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En rapporteringsskyldig får trots tystnadsplikten enligt 1 mom. lämna ut information om att en rapport enligt 1 § har gjorts och information om rapportens innehåll till ett annat företag eller samfund som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning av annat slag som har fått koncession i Finland eller i någon annan EES-stat, om utlämnandet av informationen är nödvändigt för bedömning av en ovanlig transaktion och centralen för utredning av penningtvätt inte har begärt att utlämnande av information begränsas. Information kan under samma förutsättningar också lämnas ut till ett företag eller samfund som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning av annat slag som har fått koncession i någon annan stat än en EES-stat, om företaget eller samfundet omfattas av skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och iakttagandet av dessa skyldigheter övervakas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 kap. 
Särskilda bestämmelser 
2 § 
Rapporteringsskyldigas filialer och andra bolag 
De rapporteringsskyldiga ska i sina filialer både i EES-stater och i andra än EES-stater fullgöra sina i denna lag föreskrivna skyldigheter i fråga om kundkontroll. 
De rapporteringsskyldiga ska se till att skyldigheterna enligt denna lag fullgörs i sådana dotterföretag i både EES-stater och i andra än EES-stater där den rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna i bolaget medför. 
Rapporteringsskyldiga som har driftställen i andra medlemsstater ska säkerställa att driftställena iakttar de nationella bestämmelser som i medlemsstaterna i fråga utfärdats för att införliva penningtvättsdirektivet. 
Om lagstiftningen i en stat inte tillåter att de förfaranden för kundkontroll som anges i denna lag iakttas, ska den rapporteringsskyldiga anmäla detta till tillsynsmyndigheten och advokatföreningen. Den rapporteringsskyldiga ska dessutom säkerställa att dess filialer och majoritetsägda dotterbolag i staten i fråga för att minska och effektivt hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism vidtar sådana minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/758 om komplettering av Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmelserna i 3 kap. 3 § 2 mom. 3 punktenUtskottet föreslår en ändring , 5 § 2 mom. Slut på ändringsförslaget och 6 § 2 mom. träder dock i kraft först den Utskottet föreslår en ändring 31 december Slut på ändringsförslaget 2021. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om centralen för utredning av penningtvätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) 2 § 1 mom. 7 punkten, 4 § 1 mom. samt 5 § 3 och 4 mom., 
av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 652/2018 och 5 § 3 mom. i lag 576/2019, samt 
fogas till 2 § 1 mom. en ny 8 punkt som följer: 
2 § 
Centralen för utredning av penningtvätt och dess uppgifter 
Centralen för utredning av penningtvätt finns vid centralkriminalpolisen och den har till uppgift att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) ta emot och behandla anmälningar enligt 3 § 2 mom. i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013), utreda grunderna för frysningsbeslut som avses i 4 § i den lagen och göra framställningar om frysningsbeslut, 
8) göra operativa och strategiska analyser av gärningssätt, fenomen, trender och metoder rörande penningtvätt och förbrott till penningtvätt samt finansiering av terrorism. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Centralens rätt att få, använda och lämna ut uppgifter 
Trots bestämmelserna om hemlighållande av uppgifter om företagshemligheter eller uppgifter om en enskild persons, sammanslutnings eller stiftelses ekonomiska förhållanden, ekonomiska ställning eller beskattningsuppgifter har centralen för utredning av penningtvätt rätt att av myndigheter, av sammanslutningar som har ålagts en offentlig uppgift och av rapporteringsskyldiga, inbegripet vid behov deras chefer och anställda, avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som är nödvändiga för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Beslut om inhämtande av sekretessbelagda uppgifter fattas av en polisman som hör till befälet och arbetar vid centralen för utredning av penningtvätt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Utbyte av information 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Centralen för utredning av penningtvätt kan efter en motiverad begäran lämna ut uppgifter som avses i 3 § 2 och 3 mom. till en central för utredning av penningtvätt eller en annan behörig myndighet i en främmande stat för att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket den egendom eller den vinning har fåtts eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt för att föra ärendet till undersökning. En begäran om utlämnande av uppgifter ska besvaras utan ogrundat dröjsmål. Centralen för utredning av penningtvätt kan sätta begränsningar och ställa villkor för användningen av de uppgifter som lämnas ut. Centralen kan vägra att lämna ut uppgifter om det kan vara till skada för arbetet med att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism eller det brott genom vilket egendom eller vinning har fåtts av penningtvätt eller av finansiering av terrorism, eller om det kan utgöra hinder för att ärendet förs till undersökning, eller om utbyte av information skulle strida mot principerna för de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande friheterna eller på något annat sätt strida mot de grundläggande principerna i Finlands rättsordning. Centralen för utredning av penningtvätt kan lämna ut uppgifter till en central för utredning av penningtvätt eller en annan behörig myndighet i en främmande stat också utan begäran, om det behövs för ett ändamål som anges i detta moment. När centralen för utredning av penningtvätt fått en sådan i 4 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism avsedd rapport som berör en annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska den utan dröjsmål förmedla rapporten till den berörda medlemsstaten. 
Uppgifter som avses i denna paragraf får med användning av den senaste teknik som finns tillgänglig tas emot och lämnas ut som en datamängd eller i elektronisk form i ett gemensamt överenskommet förfarande. Centralen för utredning av penningtvätt får söka träffar i ett register som förvaltas av finansunderrättelseenheten i någon av Europeiska unionens medlemsstater, om den behöriga myndigheten i den medlemsstaten har gett sitt samtycke. Finansunderrättelseenheten i någon av Europeiska unionens medlemsstater kan ges rätt att söka träffar i det register som avses i 3 § för att utreda om registret innehåller uppgifter om ett föremål för den statens sökningar. Beslut om utlämnande av uppgifter som avses i denna paragraf och av uppgifter om sökträffar fattas av en polisman som hör till befälet och arbetar vid centralen för utredning av penningtvätt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019) 6 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 730/2020, som följer: 
6 § 
Uppgifter som ska föras in i registret över bank- och betalkonton 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I registret över bank- och betalkonton ska införas följande uppgifter om sådana kunder i betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor som enligt 3 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ska identifieras: 
1) fullständigt namn, födelsetid och finsk personbeteckning eller, om sådan saknas, medborgarskap för kontoinnehavaren och den som har rätt att använda kontot samt kunderna hos en tillhandahållare av virtuella valutor eller, om kontoinnehavaren eller en kund hos en tillhandahållare av virtuella valutor är en juridisk person, dess fullständiga namn, registernummer, registreringsdag och registermyndighet samt de ovan nämnda uppgifterna avseende alla fysiska personer som har rätt att använda kontot för den juridiska personen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 10.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
EevaKallicent
medlem
PiaKaumasaml
medlem
RiittaMäkinensd
medlem
MatiasMäkynensd
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
Husseinal-Taeesd
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
TuulaVäätäinensd
medlem
JohannesYrttiahovänst
ersättare
JoonasKönttäcent
ersättare
HeikkiVestmansaml (delvis)
ersättare
VilleVähämäkisaf.

Sekreterare var

utskottsrådTeijaMiller.