Senast publicerat 09-05-2021 20:34

Utlåtande EkUU 70/2018 rd U 56/2018 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): En kompletterande skrivelse           UJ 37/2018 vp — U 56/2018 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansexpert Milla Kouri 
  finansministeriet
 • seniorekonom Otso Manninen 
  Finlands Bank
 • Senior Banker Jukka Honkaniemi 
  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen
 • vice verkställande direktör Esko Kivisaari 
  Finanssiala ry
 • projektchef Janne Peljo 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • juridisk rådgivare Raija-Leena Ojanen 
  WWF Finland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • post doc-forskare Riikka Sievänen 
  Helsingfors universitet
 • Finlands näringsliv rf
 • Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • Finnwatch rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Skogsindustrin rf.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet EkUU 42/2018 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 353, COM(2018) 354 samt COM(2018) 355 och hänvisningar till Eutori EU/2018/1096, EU/2018/1163 samt 1167. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 56/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 70/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 5.3.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Touko Aalto gröna 
 
medlem 
Harry Harkimo liik 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Lea Mäkipää blå 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.