Utlåtande
FiUU
1
2019 rd
Finansutskottet
Regeringens årsberättelse 2018
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och säkerhetsdelegation, som de övriga delegationerna har lämnat yttrande till. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
specialsakkunnig
Anu
Rajamäki
finansministeriet
specialsakkunnig
Antti
Sinkman
finansministeriet.
Jordbruksdelegationen har hört 
överforstmästare
Matti
Heikurainen
jord- och skogsbruksministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I detta utlåtande tar finansutskottet bara ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 
Uttalanden som föreslås bli strukna
Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 
Begränsningar i samfunds rätt till ränteavdrag (RP 146/2012 rdRSv 156/2012 rd
Ändring av 14 § i fastighetsskattelagen (RP 96/2017 rdRSv 106/2017 rd, 1 och 2) 
Ändring av bilskattelagen samt fordonsskattelagens 10 § och bilagan till den (RP 74/2018 rdRSv 64/2018 rd
Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2016
Uppföljningen av effekterna av inbesparingar och kompensationen för apoteksavgift 
Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2017
Inbesparingarna i yrkesutbildningen (Uttalande 1) 
Rehabilitering av veteraner (Uttalande 3) 
Resurserna för forskningen inom det sociala området och hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (Uttalande 4) 
Riksdagens budgetuttalande till den andra tilläggsbudgeten för 2017
Nivån på anslagen för veteranernas rehabilitering och tjänster 
Riksdagens budgetuttalande om budgeten för 2018
Användningen av den summa som föregående år blev oanvänd av stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Naturresursinstitutets finansiering (Uttalande 3) 
Användningen av den summa som föregående år blev oanvänd av stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (Uttalande 4) 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
Stöd för sysselsättning och tillväxt samt främjande av tillgången till kompetent arbetskraft 
Satsningar på forsknings- och utvecklingsverksamhet 
Eftersatt underhåll i och utveckling av trafiknätet 
Stöd för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar 
Genomförandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen i nästa plan för de offentliga finanserna 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tarja
Filatov
sd
medlem
Sanni
Grahn-Laasonen
saml
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Vilhelm
Junnila
saf
medlem
Heli
Järvinen
gröna
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Jari
Koskela
saf
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jussi
Saramo
vänst
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Mari
Nuutila.
Senast publicerat 09-01-2020 11:36