Senast publicerat 09-05-2021 21:04

Utlåtande FiUU 1/2019 rd B 3/2019 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2018

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och säkerhetsdelegation, som de övriga delegationerna har lämnat yttrande till. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

  • specialsakkunnig Anu Rajamäki 
    finansministeriet
  • specialsakkunnig Antti Sinkman 
    finansministeriet.

Jordbruksdelegationen har hört 

  • överforstmästare Matti Heikurainen 
    jord- och skogsbruksministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I detta utlåtande tar finansutskottet bara ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 

Uttalanden som föreslås bli strukna

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

Begränsningar i samfunds rätt till ränteavdrag (RP 146/2012 rdRSv 156/2012 rdÄndring av 14 § i fastighetsskattelagen (RP 96/2017 rdRSv 106/2017 rd, 1 och 2) Ändring av bilskattelagen samt fordonsskattelagens 10 § och bilagan till den (RP 74/2018 rdRSv 64/2018 rd

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2016

RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rd, RP 118/2015 rd 

Uppföljningen av effekterna av inbesparingar och kompensationen för apoteksavgift 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2017

RSk 28/2016 rdRP 134/2016 rd, RP 249/2016 rd 

Inbesparingarna i yrkesutbildningen (Uttalande 1) Rehabilitering av veteraner (Uttalande 3) Resurserna för forskningen inom det sociala området och hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (Uttalande 4) 

Riksdagens budgetuttalande till den andra tilläggsbudgeten för 2017

RSk 28/2017 rdRP 127/2017 rd 

Nivån på anslagen för veteranernas rehabilitering och tjänster 

Riksdagens budgetuttalande om budgeten för 2018

RSk 35/2017 rdRP 106/2017 rd, RP 176/2017 rd 

Användningen av den summa som föregående år blev oanvänd av stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019

RSk 31/2019 rdRP 123/2018 rd, RP 232/2018 rd 

Naturresursinstitutets finansiering (Uttalande 3) Användningen av den summa som föregående år blev oanvänd av stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (Uttalande 4) 

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022

RSk 17/2018 rdSRR 1/2018 rd 

Stöd för sysselsättning och tillväxt samt främjande av tillgången till kompetent arbetskraft Satsningar på forsknings- och utvecklingsverksamhet Eftersatt underhåll i och utveckling av trafiknätet Stöd för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar Genomförandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen i nästa plan för de offentliga finanserna 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mari Nuutila.