Senast publicerat 22-06-2022 11:00

Utlåtande FiUU 12/2022 rd B 2/2022 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2021

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2022. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och säkerhetsdelegation, som de övriga delegationerna har kunnat lämna yttrande till. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I detta utlåtande tar finansutskottet bara ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 

Uttalanden och ställningstaganden som föreslås bli strukna:

Utskottet anser att följande uttalanden och ställningstaganden kan strykas: 

RP 76/2019 rd — RSv 77/2019 rd 

Bestämmelserna om utflyttningsbeskattning. 

Statsrådets redogörelse — Finlands program för hållbar tillväxt, SRR 6/2020 rd — RSk 7/2021 rd 

Ställningstagandet (punkterna 1, 2 och 3). 

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022—2025, SRR 3/2021 rd — RSk 21/2021 rd — FiUB 12/2021 rd 

Ställningstagandet. 

Budgetuttalanden

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021, RSk 53/2020 rd — RP 146/2020 rd, RP 227/2020 rd — FiUB 36/2020 rd 

Uttalande 1 Resurser för utbildning för invandrare (moment 29.10.31) Uttalande 2 Stärkande av den finansiella basen för Naturhistoriska centralmuseet (moment 29.40.20) Uttalande 3 Utveckling av säkerhetsverksamheten och säkerställande av en hållbar finansieringsbas (moment 31.20.51) Uttalande 4 Vårdskulden inom mentalvården (moment 33.60.39) 

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021, RP 17/2021 rd — RSk 11/2021 rd 

Uttalande 1 (moment 29.80.01). Uttalande 2 (moment 29.80.01). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021, RP 68/2021 rd — RP 83/2021 rd — RSk 17/2021 rd 

Uttalandet (moment 29.80.01). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022, RP 146/2021 rd — RP 216/2021 rd — RSk 48/2021 rd 

Uttalande 1 (moment 29.10.31). Uttalande 2 (moment 29.80.41). Uttalande 5 (moment 30.20.01). Uttalande 7 (moment 33.03.04). 

Utskottet konstaterar dessutom att riksdagen 2012 godkände ett uttalande om att riksdagens budgetmakt ska beaktas i EU:s lagstiftningsreformer. I det rådande läget är uttalandet fortfarande aktuellt. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 17.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Anne Kalmari cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mari Nuutila.