Utlåtande
FiUU
3
2019 rd
Finansutskottet
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): Ärendet har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Aleksi
Kaakinen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Tuukka
Taipale
finansministeriet
Senior Advisor
Päivi
Tissari
Finlands Bank
doktorand
Antti
Ronkainen
Helsingfors universitet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
arbetslivsprofessor
Vesa
Vihriälä.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se finansutskottets promemoria VM2020-00049. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 45/2019 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (VaVL 3/2019 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Finansutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johannes
Koskinen
sd
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tarja
Filatov
sd
medlem
Sanni
Grahn-Laasonen
saml
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Vilhelm
Junnila
saf
medlem
Heli
Järvinen
gröna
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Jari
Koskela
saf
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Pia
Lohikoski
vänst
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jussi
Saramo
vänst
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Hellevi
Ikävalko.
AVVIKANDE MENING/saf
Motivering
Se det finska utlåtandet (VaVL 3/2019 vp). 
Avvikande mening
Vi föreslår
att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 26.11.2019
Ville
Vähämäki
saf
Vilhelm
Junnila
saf
Jari
Koskela
saf
Sami
Savio
saf
Senast publicerat 06-07-2020 09:39