Senast publicerat 09-05-2021 19:10

Utlåtande FiUU 4/2017 rd B 14/2017 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Arbets- och näringsdelegationen har hört 

  • verkställande direktör Matti Hietanen 
    Terrafame Group Ab
  • styrelseordförande Lauri Ratia 
    Terrafame Ab.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I detta utlåtande tar finansutskottet enbart ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 

Uttalanden som föreslås bli strukna:

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2013

Höjning av anslaget för utlåningsersättning (RSk 36/2012 rdRP 95/2012 rd, RP 166/2012 rd, uttalande 4, moment 29.01.22) 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2015

Utländska spelbolags olagliga marknadsföring i Finland (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, FiUB 37/2014 rd, uttalande 6, kapitel 29.80) Tryggande av behandling av mödrar med missbruksproblem (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, FiUB 37/2014 rd, uttalande 8, moment 33.03.63) Hälsovetenskaplig forskning och sektorsforskning på universitetsnivå (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, FiUB 37/2014 rd, uttalande 9, moment 33.60.32) 

Riksdagens tilläggsbudgetuttalande om budgeten för 2015

Lösning av Talvivaara — Sotkamo Oy:s vattenproblem (RSk 55/2014 rdRP 362/2014 rd, RP 367/2014 rd, FiUB 48/2014 rd, uttalande, moment 32.01.22) 

Riksdagens skrivelse med anledning av statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019

(RSk 17/2015 rdSRR 1/2015 rdFiUB 6/2015 rd, uttalanden 1—5) 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016

Förutsättningarna för att ta fram ett konkurrenskraftigt system för produktionsincitament för AV-branschen (RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rd, uttalande 2, kapitel 29.80) Höjning av utlåningsersättningarna för skyddade verk (RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rd, uttalande 3, moment 29.80.41) Gränsen för invaliditetsgrad för krigsinvalider i kommunal öppenvård (RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rd, uttalande 5, moment 33.50.51) Anslagen för rehabilitering av frontveteraner och för veterantjänster (RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rd, uttalande 6, moment 33.50.57) 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Tryggande av virkesproduktionens uthållighet (RSk 28/2016 rd, uttalande 2, moment 30.40.44) 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 21.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Krista Kiuru sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent 
 
ersättare 
Anne Kalmari cent 
 
ersättare 
Riitta Myller sd 
 
ersättare 
Ozan Yanar gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mari Nuutila.