Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande FiUU 5/2020 rd B 1/2020 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2019

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och säkerhetsdelegation, som de övriga delegationerna har lämnat yttrande till. 

Sakkunniga

Kommun- och hälsovårdsdelegationen har fått ett skriftligt yttrande av 

  • social- och hälsovårdsministeriet.

Bostads- och miljödelegationen har hört 

  • specialsakkunnig Mari-Linda Harju-Oksanen 
    miljöministeriet
  • specialsakkunnig Nina Lehtosalo 
    miljöministeriet
  • byggnadsråd Timo Tähtinen 
    miljöministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I detta utlåtande tar finansutskottet bara ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 

Uttalanden som föreslås bli strukna

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

RSk 31/2011 rdRP 59/2011 rd, RP 119/2011 rd, RP 128/2011 rd, FiUB 26/2011 rd 

Utvidgning av väderradarnätet 

RSk 31/2018 rdRP 123/2018 rdRP 232/2018 rdFiUB 28/2018 rd 

Uttalande 1 Reformen av statsandelar för konst 

RSk 24/2019 rdRP 29/2019 rdRP 89/2019 rdFiUB 20/2019 rd 

Uttalande 1 Finansiering av Flyktingrådgivningen rf Uttalande 2 Beaktande av behovet av extra resurser för Åklagarmyndigheten 

Utskottet konstaterar dessutom att det fortfarande är motiverat att det uttalande som riksdagen godkände 2012 om att riksdagens budgetmakt ska beaktas i EU:s lagstiftningsreformer står kvar (RP 155/2012 rdRSv 174/2012 rd, FiUB 38/2012 rd). Utskottet kommer dock att bedöma behovet av att uppdatera uttalandet och dess nya formulering innan regeringens nästa årsberättelse behandlas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 16.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Petri Honkonen cent 
 
ersättare 
Inka Hopsu gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mari Nuutila.