Senast publicerat 09-05-2021 19:10

Utlåtande FrUU 4/2017 rd B 14/2017 rd Framtidsutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till framtidsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Taina Kulmala 
  statsrådets kansli
 • ekonomidirektör Mika Niemelä 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Ilkka Turunen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • strategidirektör Liisa Heinämäki 
  social- och hälsovårdsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Akademi
 • Innovationsfinansieringsverket Tekes
 • Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Framtidsutskottet har behandlat fyra uttalanden i bilaga 3 till regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd) som riksdagen godkände den 1 oktober 2014 på förslag av framtidsutskottet. 

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella: 

Vetenskapsstrategi (SRR 7/2013 rdRSk 32/2014 rd). Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett betänkande där framtidsutskottet förutsätter att 2) regeringen bereder en vetenskapsstrategi och ser till att målet på 4 procent av bnp för forskning, utveckling och innovationer uppnås i samarbete med den privata sektorn. 

Nationell modell för framsyn (SRR 7/2013 rdRSk 32/2014 rd). Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett betänkande där framtidsutskottet förutsätter att 3) regeringen påskyndar verkställandet av en nationell modell för framsyn samt utarbetar ett program och fattar ett principbeslut genom vilket den politiskt förbinder sig att främja försöksverksamhet. 

Arbetslivsreform (SRR 7/2013 rdRSk 32/2014 rd). Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett betänkande där framtidsutskottet förutsätter att 4) en arbetslivsreform och sysselsättningen blir ett framträdande mål i nästa regeringsprogram på så sätt att temat också innefattar åtgärder för att främja företagande, bättre utnyttja partiell arbetsförmåga och utveckla den sociala tryggheten med utgångspunkt i målen. Åtgärderna ska också beakta principen om tidigt ingripande: till exempel kan inlärningssvårigheter upptäckas på ett mycket tidigt stadium och unga som riskerar marginalisering måste genom olika åtgärder hjälpas så att de får fotfäste på arbetsmarknaden.  

Hållbar tillväxt (SRR 7/2013 rdRSk 32/2014 rd). Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett betänkande där framtidsutskottet förutsätter att 4) regeringen i all sin verksamhet främjar en hållbar tillväxt som ger fart åt ekonomin och samtidigt löser de sociala och ekologiska problemen. Det förutsätter till exempel försöksprojekt, ekonomisk styrning och utgallring av administrativa hinder. 

Med hänvisning till de nya uttalanden som framtidsutskottet föreslår i sitt betänkande om Agenda 2030 (FrUB 1/2017 rd) och den första delen av framtidsredogörelsen, som utskottet behandlar för närvarande, föreslår utskottet att de fyra uttalandena stryks. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Framtidsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 13.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Thomas Blomqvist sv 
 
vice ordförande 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Antti Lindtman sd 
 
medlem 
Pentti Oinonen blåa 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Sari Tanus kd 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Olli Hietanen.