Senast publicerat 09-05-2021 13:57

Utlåtande FvUU 11/2016 rd U 13/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
  justitieministeriet
 • överinspektör, polisavdelningen Virpi Koivu 
  inrikesministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • registerchef Teemu Mikkola 
  Rättsregistercentralen

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Brottspåföljdsmyndigheten
 • Polisstyrelsen

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0648, EU-dokument COM(2016) 52, A / Asetus 994/2010  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 11/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.  
Helsingfors 8.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne