Senast publicerat 06-06-2022 15:15

Utlåtande FvUU 17/2022 rd RP 41/2022 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (RP 41/2022 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för utlåtande till ekonomiutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • upphandlingschef Emilia Sormunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • lagstiftningsråd Annika Parsons 
  inrikesministeriet
 • direktör Taito Vainio 
  Nödcentralsverket
 • specialsakkunnig Pirkko Selin-Grönlund 
  Finlands Dövas Förbund rf
 • utvecklingschef Anniina Lavikainen 
  Handikappforum rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Genom den föreslagna lagstiftningen sätts Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (nedan tillgänglighetsdirektivet) i kraft nationellt. 

I propositionen föreslås det sådana ändringar i flera lagar vars syfte är att främja vars och ens möjligheter att använda produkter och tjänster på lika villkor genom att förbättra deras tillgänglighet. Förvaltningsutskottet koncentrerar sig i sitt utlåtande på de ändringar som berör dess egna ansvarsområde, dvs. nödcentralsverksamheten. 

I den gällande lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010, nedan nödcentralslagen) finns det inga bestämmelser om hur man svarar på det allmänna nödnumret 112. I propositionen fogas till lagen en bestämmelse enligt vilken Nödcentralsverket ska svara på sådana nödmeddelanden till det allmänna nödnumret 112 som består av realtidstal eller realtidstext. Dessutom kan Nödcentralsverket svara på nödmeddelanden som har lämnats på något annat sätt som möjliggör interaktion mellan den som sänder meddelandet och Nödcentralsverket. Nödcentralsverket ska svara på samma sätt som man har kontaktat nödnumret. Om kontaktsättet är videobild, ska meddelandet besvaras genom tal, text och video som synkroniseras i en totalkonversation. Förvaltningsutskottet välkomnar att bestämmelsen har formulerats så att sättet att ta kontakt inte är bundet till medlet utan till kommunikationssättet. Regleringen gör det således möjligt för Nödcentralsverket att utveckla funktionerna för mottagande och besvarande av nödmeddelanden. 

Enligt den gällande nödcentralslagen krävs det förhandsregistrering i tjänsten för att ett nödmeddelande ska kunna skickas som textmeddelande. Enligt den sakkunnigutredning som utskottet fått är förhandsregistreringen ursprungligen avsedd att trygga tillgången till nödcentralstjänster för personer med funktionsnedsättning. Förhandsregistreringen kräver dock bland annat stark autentisering till exempel med nätbankskoder och därför kan tjänsten inte anses vara tillgänglig. Förvaltningsutskottet anser att det är motiverat att upphäva bestämmelserna om nödtextmeddelanden och användarregistret för nödtextmeddelanden. 

Enligt den sakkunnigutredning som utskottet fått har Nödcentralsverkets kostnader för att uppfylla tillgänglighetskraven beaktats i rambeslutet för planen för de offentliga finanserna (2023—2026) våren 2022. Enligt utskottet är det viktigt att finansieringen för dessa tjänster tryggas. 

Enligt de sakkunniga pågår det dessutom ett pilotprojekt om nödsamtal på teckenspråk. Utskottet anser det vara viktigt att projektet fortsätter och att erfarenheter av tjänsten samlas in. 

Förvaltningsutskottet anser att det är viktigt att främja lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning och välkomnar ändringarna i nödcentralslagen. Utskottet anser att lagändringarna stärker rättigheterna och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att använda nödmeddelanden till det allmänna nödnumret 112 på lika villkor som andra slutanvändare. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottet föreslår

att ekonomiutskottet beaktar det som sägs ovan 
Helsingfors 3.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.