Senast publicerat 14-11-2018 15:03

Utlåtande FvUU 18/2018 rd U 33/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådLauriRautio
  justitieministeriet
 • polisdirektörHanneleTaavila
  inrikesministeriet
 • statsåklagareTuuliEerolainen
  Riksåklagarämbetet
 • kriminalinspektörHeidiBjörk
  centralkriminalpolisen
 • polisinspektörKimmoUlkuniemi
  Polisstyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • Helsingfors tingsrätt
 • dataombudsmannens byrå
 • Tullen
 • Finlands näringsliv rf
 • Teknologiindustrin rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 225 final och COM(2018) 226 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/0927 och EU/2018/0928. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 33/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 18/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
PerttiHakanencent
medlem
KariKulmalablå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
TapaniTöllicent
ersättare
IlkkaKantolasd.

Sekreterare var

plenarråd
HenriHelo.