Senast publicerat 09-05-2021 19:01

Utlåtande FvUU 23/2017 rd U 46/2017 rd U 13/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 5/2017 rdU 13/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 24/2017 rdU 13/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
  justitieministeriet
 • överinspektör Virpi Koivu 
  inrikesministeriet
 • registerchef Teemu Mikkola 
  Rättsregistercentralen
 • polisinspektör Anssi Kangas 
  Polisstyrelsen
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena FvUU 11/2016 rd och FvUU 24/2016 rd i ärendet U 13/2016 rd

SKRIVELSEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7 final och COM(2017) 344 final och hänvisning till Eutori EU/2016/0549 och EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 46/2017 rd och U 13/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 23/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 22.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.