Senast publicerat 09-05-2021 13:58

Utlåtande FvUU 24/2016 rd U 13/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2016 vp - U 13/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
  justitieministeriet
 • överinspektör, polisavdelningen Virpi Koivu 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Heikki Huhtiniemi 
  dataombudsmannens byrå.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Rättsregistercentralen
 • Polisstyrelsen.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet FvUU 11/2016 rd i ärendet.  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se justitieministeriets promemoria 20.05.2016 OM2016-00119, EU-dokument COM(2016) 7 och hänvisning till Eutori EU/2016/0549. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 24/2016 vp. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med kompletteringar och preciseringar. 
Helsingfors 8.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande Pirkko Mattila saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.