Senast publicerat 09-05-2021 19:10

Utlåtande FvUU 24/2017 rd B 14/2017 rd Förvaltningsutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • kanslichef Päivi Nerg 
  inrikesministeriet
 • ledande sakkunnig Tiina Ranta-Lassila 
  inrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • statsrådets kansli
 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • miljöministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Inledning

Förvaltningsutskottet har för varje uttalande som det medverkat till bedömt behovet av låta uttalandet stå kvar i berättelsen. För de uttalanden som ska stå kvar är det bl.a. fråga om att uttalandet har samband med ett aktuellt ärende i utskottet, ett lagförslag bereds med anledning att uttalandet, åtgärderna på grund av uttalandet pågår fortfarande, effekten av de åtgärder som vidtagits på grund av uttalandet ännu måste följas upp och vid behov särskilt bedömas eller att uttalandet på grund av dess aktualitet bör stå kvar i berättelsen. 

Uttalanden som ska stå kvar i berättelsen

Utskottet anser att följande uttalanden som det medverkat till bör stå kvar i regeringens årsberättelse: 

 • Biometriska kännetecken, RP 25/2005 rd — RSv 92/2006 rd 
 • Utveckling av verksamheten på tillnyktringsstationerna och annan missbrukarvård (RP 90/2005 rd – RSv 94/2006 rd) 
 • Ändringar i lagen om hemkommun och socialvårdslagen, RP 101/2010 rd — RSv 261/2010 rd 
 • En långsiktig uppgifts-, resurs-och finansieringsplan för polisen och bestämmelserna om en polismans rätt till nödvärn, RP 224/2010 rd — RSv 371/2010 rd 
 • Totalrevidering av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, RP 66/2012 rd — RSv 216/2013 rd 
 • Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, RP 57/2013 rd — RSv 79/2014 rd 
 • Ändring av lagen om penninginsamlingar, RP 6/2014 rd — Rsv 69/2014 rd 
 • Beredning av reformprojekt som berör kommuner, RP 268/2014 rd — RSv 348/2014 rd 
 • Samarbete mellan myndigheterna för bedömningen av hot eller hotande gärning (RP 333/2014 rd — RSv 268/2014 rd) 
 • Lagstiftningen om vittnesskyddsprogram (RP 65/2014 rd — RSv 248/2014 rd) 
 • Lag om behandling av personer i förvar hos polisen, RP 348/2014 rd — RSv 334/2014 rd 

Uttalanden som ska strykas i berättelsen

 • Uppföljning av utlännings-, invandrings- och integrationslagen, RP 185/2010 rd — RSv 239/2010 rd 
 • Metropolområdets regionala enhetlighet och konkurrenskraft, SRR 9/2010 rd — RSv 48/2010 rd 
 • Interoperabiliteten i informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (RP 246/2010 rd — RSv 331/2010 rd) 
 • Genomförandet av omstruktureringen av polisförvaltningen och en övergripande redogörelse om tillståndet för den inre säkerheten, RP 15/2013 rd — RSv 77/2013 rd 
 • Genomförandet av säkerhetsnätreformen, RP 54/2013 rd — Rsv 35/2014 rd 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 26.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blåa 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blåa 
 
ersättare 
Reijo Hongisto blåa 
 
ersättare 
Outi Mäkelä saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.