Utlåtande
FvUU
3
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning) (U 2/2020 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Eliisa
Hujala
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig i EU-ärenden
Johanna
Kentala-Lehtonen
statsrådets kansli
utvecklingschef
Annukka
Mäkinen
​Finlands Kommunförbund.
Samband med andra handlingar
Förslagen kompletterar de fondspecifika förslag och förslag till allmänna förordningar som har givits om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden och om vilka skrivelsen U 78/2018 rd tidigare har givits till riksdagen. Förvaltningsutskottet har tidigare gett utlåtandet FvUU 30/2018 rd i ärendet.  
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2020) 22 och COM(2020) 23. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 2/2020 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet HaVL 3/2020 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 24.3.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Riikka
Purra
saf
vice ordförande
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Tiina
Elo
gröna
medlem
Eveliina
Heinäluoma
sd
medlem
Hanna
Holopainen
gröna
medlem
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Piritta
Rantanen
sd
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Heidi
Viljanen
sd
ersättare
Mari
Rantanen
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne.
Senast publicerat 02-07-2020 07:45