Utlåtande
FvUU
32
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning 2018/XX [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (ändring av VIS-förordningen samt ändring och upphävande vissa författningar i samband med det)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning 2018/XX [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (ändring av VIS-förordningen samt ändring och upphävande vissa författningar i samband med det) (U 93/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ambassadråd
Virpi
Kankare
utrikesministeriet
chef för enheten för internationellt samarbete
Matti
Pitkäniitty
Gränsbevakningsväsendet
sakkunnig i EU-ärenden
Tanja
Miettinen
inrikesministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
dataombudsmannens byrå
Migrationsverket
Polisstyrelsen.
Inget yttrande av 
finansministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 252 och COM(2018) 302. Hänvisning till Eutori EU/2018/1048. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 93/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet HaVL 32/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 23.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Tapani
Tölli
cent.
Sekreterare var
plenarråd
Henri
Helo.
Senast publicerat 07-01-2019 13:24