Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande FvUU 7/2017 rd U 26/2017 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner) (U 26/2017 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig i EU-ärenden Anu Talus 
    justitieministeriet
  • sakkunnig i EU-ärenden Anna Pohjalainen 
    justitieministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 8 och A / Asetus 2016/679 och hänvisning till Eutori EU/2017/0462. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 26/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 7/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 6.4.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala na 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala na 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Ilkka Kantola sd. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Henri Helo.