Senast publicerat 09-05-2021 19:01

Utlåtande FvUU 8/2017 rd U 30/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 40/2016 rd — U 30/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 4/2017 rd — U 30/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Kukka Krüger 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila 
  justitieministeriet
 • ambassadråd Virpi Kankare 
  utrikesministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 31/2016 rd i ärendet och godkänt ställningstagandet i protokollet 9.12.2016.  

DE KOMPLETTERANDE SKRIVELSERNA

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 272 och A / Asetus 603/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/0959. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 8/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 31.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala na 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala na 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.