Senast publicerat 09-05-2021 13:57

Utlåtande GrUU 20/2016 rd U 20/2016 rd E 35/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om att underteckna och ingå avtal (dataskyddsavtal mellan EU och USA)Statsrådets utredning: Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om att underteckna och ingå avtal (dataskyddsavtal mellan EU och USA) (U 20/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Statsrådets utredning: Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott (E 35/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder.  

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila 
    justitieministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå
  • professor Juha Lavapuro 
  • professor Tuomas Ojanen 
  • professor Tomi Voutilainen. 

SKRIVELSEN OCH UTREDNINGEN

Förslaget

Se: Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott. 

Statsrådets ståndpunkt

Se U 20/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se PeVL 20/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 19.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.