Senast publicerat 12-04-2019 14:06

Utlåtande GrUU 41/2018 rd U 33/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 28/2018 rd — U 33/2018 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådLauriRautio
    justitieministeriet
  • EU-medarbetareJoniKorpinen
    justitieministeriet
  • professorJuhaLavapuro
  • professorSakariMelander.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (GrUU 23/2018 rd).  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/0927, EU/2018/0928, EU-dokument COM(2018) 225 final, COM(2018) 226 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 33/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (PeVL 41/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet föreslår,

att Finland med avvikelse från statsrådets ståndpunkt inte ska godkänna den allmänna ståndpunkten, om inte utskottets uttalande om tjänsteleverantörens och myndighetens ställning och uppgifter beaktas. 
Helsingfors 29.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
HannuHoskonencent
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
MiaLaihosaml
medlem
LeenaMerisaf
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd
medlem
MattiTorvinenblå
medlem
KajTurunensaml

Sekreterare var

utskottsråd
LiisaVanhala