Senast publicerat 10-11-2022 15:33

Utlåtande GrUU 59/2022 rd RP 216/2022 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Till lagutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken (RP 216/2022 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till lagutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsråd Terhi Salmela 
    justitieministeriet
  • professor Mikael Hidén 
  • professor Tuula Linna 
  • professor Janne Salminen. 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti ulosottokaarta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka. 

Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain 15 §:ssä säädetyn omaisuudensuojan kannalta. 

Hallitus katsoo, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus pitää kuitenkin suotavana, että perustuslakivaliokunta antaisi asiasta lausunnon. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Regeringen föreslår en temporär ändring av utsökningsbalken. Gäldenärens skyddade belopp höjs för 2023 till samma nivå som garantipensionen. Syftet med propositionen är enligt motiveringen (s. 19) att säkerställa att utsökningsgäldenärerna klarar sig ekonomiskt i exceptionella och snabbt föränderliga förhållanden. Den exceptionella situationen har i propositionen framför allt kopplats till Rysslands krig i Ukraina och till knapphet i fråga om basbehov, såsom uppvärmning, mat och konsumtionsförnödenheter, vilket leder till prisstegringar. Enligt propositionen ger den föreslagna regleringen samtidigt konkret information om hur höjningen av det skyddade beloppet påverkar indrivningsresultatet, behandlingstiden och gäldenärernas och borgenärernas ställning i övrigt. 

(2)Förslaget är av betydelse framför allt med tanke på egendomsskyddet enligt 15 § i grundlagen ur borgenärernas synvinkel. Enligt grundlagsutskottet betyder behörig hänsyn till det grundlagsfästa egendomsskyddet vid denna typ av bestämmelser i första hand att sämre villkor för borgenären inte får vara oskäliga för denne (GrUU 33/2002 rd, s. 2/I). Främjandet av gäldenärernas möjligheter att klara sig och målet att trygga förutsättningarna för ett människovärdigt liv för de överskuldsatta och deras familjemedlemmar är med tanke på de grundläggande fri- och rättigheterna godtagbara grunder för att ingripa i borgenärens förmögenhetsrättsliga rättigheter (se GrUU 33/2002 rd, s. 3/I, GrUU 5/2002 rd, s. 2/II, GrUU 12/2002 rd, s. 2/II). 

(3)Grundlagsutskottet anser att propositionen lägger fram godtagbara grunder för den föreslagna höjningen av det skyddade beloppet med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna. När det gäller proportionaliteten i den föreslagna regleringen vill utskottet dock fästa uppmärksamhet vid att den nu föreslagna regleringen på grund av den helhet som regleringen om utsökning utgör blir mer omfattande med avseende på målgruppen än vad som är det uttalade syftet med den föreslagna regleringen. Lagutskottet bör granska regleringens inriktning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottet anför

att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.  
Helsingfors 10.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd 
 
ersättare 
Wille Rydman wr. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Johannes Heikkonen.