Direkt till innehållet

JsUU 12/2020 rd

Senast publicerat 28-08-2020 14:49

Utlåtande JsUU 12/2020 rd E 62/2020 rd Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2021

Jord- och skogsbruksutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2021 (E 62/2020 rd): Ärendet har lämnats till jord- ochskogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • fiskerirådRistoLampinen
  jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • miljöministeriet
 • Naturresursinstitutet
 • Centralförbundet för Fiskerihushållning
 • Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
 • WWF Finland
 • Tornio-Muoniojokiseura ry.

STATSRÅDETS UTREDNING

Förslaget

Se jord- och skogsbruksministeriets promemoria 02.06.2020 MMM2020-00225. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 62/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet MmVL 12/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbrukskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 5.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
RitvaElomaasaf
medlem
HeikkiAuttosaml
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
SatuHassigröna
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
MikkoLundénsaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
AndersNorrbacksv
medlem
JenniPitkogröna
medlem
PirittaRantanensd
medlem
MikkoSavolacent
medlem
JennaSimulasaf
medlem
PeterÖstmankd
ersättare
TuomasKettunencent.

Sekreterare var

utskottsråd
TuireTaina.