Utlåtande
JsUU
15
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens årsberättelse 2019
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet anser att följande uttalanden fortfarande behövs och bör finnas kvar: 
Landsbygden och ett välmående Finland, statsrådets redogörelse (SRR 5/2009 rd – RSk 7/2010 rd) 
Försäkringsstöd för kommersiellt fiske (RP 129/2012 rd – RSv 151/2012 rd) 
Godkända arealer för jordbruksskiften (RP 156/2012 rd – RSv 7/2013 rd) 
Genomförandet av den skogspolitiska redogörelsen (SRR 1/2014 rd – RSk 13/2014 rd) 
Bedömning av ändringsbehoven i lagen om samfälligheter (RP 192/2014 rd – RSv 353/2014 rd) 
Avtalet gällande fiskeristadgan för Tana älv (RP 239/2016 rd – RSv 16/2017 rd) 
Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat 2030 Finsk mat för oss och för världen (SRR 2/2017 rd – RSk 21/2017 rd) 
Ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (RP 170/2017 rd – RSv 173/2017 rd) 
Förnyande av bostadsbidrag, uppföljning av konsekvenserna, RP 127/2018 rd – RSv 168/2018 rd 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske (RP 309/2018 rd – Rsv 300/2018 rd. 
Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 
Skatten på försäkringspremier för skördeskadeförsäkringar (RP 143/2013 rd – RSv 196/2013 rd) 
Uttalanden om genomförandet av den reviderade jordbrukspolitiken (RP 140/2014 rd – RSv 229/2014 rd) 
Ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP 142/2015 rd – RSv 32/2016 rd). 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 17.6.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Satu
Hassi
gröna
medlem
Mikko
Lundén
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Piritta
Rantanen
sd
medlem
Jenna
Simula
saf
medlem
Peter
Östman
kd
ersättare
Joakim
Strand
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 17-06-2020 16:09