Direkt till innehållet

JsUU 15/2020 rd

Senast publicerat 17-06-2020 16:09

Utlåtande JsUU 15/2020 rd B 1/2020 rd Regeringens årsberättelse 2019

Jord- och skogsbruksutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att följande uttalanden fortfarande behövs och bör finnas kvar: 

Landsbygden och ett välmående Finland, statsrådets redogörelse (SRR 5/2009 rd – RSk 7/2010 rd) 

Försäkringsstöd för kommersiellt fiske (RP 129/2012 rd – RSv 151/2012 rd) 

Godkända arealer för jordbruksskiften (RP 156/2012 rd – RSv 7/2013 rd) 

Genomförandet av den skogspolitiska redogörelsen (SRR 1/2014 rd – RSk 13/2014 rd) 

Bedömning av ändringsbehoven i lagen om samfälligheter (RP 192/2014 rd – RSv 353/2014 rd) 

Avtalet gällande fiskeristadgan för Tana älv (RP 239/2016 rd – RSv 16/2017 rd) 

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat 2030 Finsk mat för oss och för världen (SRR 2/2017 rd – RSk 21/2017 rd) 

Ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (RP 170/2017 rd – RSv 173/2017 rd) 

Förnyande av bostadsbidrag, uppföljning av konsekvenserna, RP 127/2018 rd – RSv 168/2018 rd 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske (RP 309/2018 rd – Rsv 300/2018 rd. 

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

Skatten på försäkringspremier för skördeskadeförsäkringar (RP 143/2013 rd – RSv 196/2013 rd) 

Uttalanden om genomförandet av den reviderade jordbrukspolitiken (RP 140/2014 rd – RSv 229/2014 rd) 

Ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP 142/2015 rd – RSv 32/2016 rd). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 17.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
RitvaElomaasaf
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
SatuHassigröna
medlem
MikkoLundénsaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
AndersNorrbacksv
medlem
RaimoPiirainensd
medlem
PirittaRantanensd
medlem
JennaSimulasaf
medlem
PeterÖstmankd
ersättare
JoakimStrandsv.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.