Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande JsUU 2/2019 rd B 3/2019 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens årsberättelse 2018

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att följande uttalanden fortfarande behövs och bör finnas kvar: 

 • Landsbygden och ett välmående Finland, statsrådets redogörelse (SRR 5/2009 rd – RSk 7/2010 rd) 

 • Försäkringsstöd för kommersiellt fiske (RP 129/2012 rd – RSv 151/2012 rd) 

 • Godkända arealer för jordbruksskiften (RP 156/2012 rd – RSv 7/2013 rd) 

 • Skatten på försäkringspremier för skördeskadeförsäkringar (RP 143/2013 rd – RSv 196/2013 rd) 

 • Genomförandet av den skogspolitiska redogörelsen (SRR 1/2014 rd – RSk 13/2014 rd) 

 • Uttalanden om genomförandet av den reviderade jordbrukspolitiken (RP 140/2014 rd – RSv 229/2014 rd) 

 • Bedömning av ändringsbehoven i lagen om samfälligheter (RP 192/2014 rd – RSv 353/2014 rd) 

 • Ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP 142/2015 rd – RSv 32/2016 rd) 

 • Avtalet gällande fiskeristadgan för Tana älv (RP 239/2016 rd – RSv 16/2017 rd) 

 • Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat 2030 Finsk mat för oss och för världen (SRR 2/2017 rd – RSk 21/2017 rd) 

 • Ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (RP 170/2017 rd – RSv 173/2017 rd) 

 • Förnyande av bostadsbidrag, uppföljning av konsekvenserna, RP 127/2018 rd – RSv 168/2018 rd 

 • Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske (RP 309/2018 rd – RSv 300/2018 rd. 

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

 • Effekterna av viltskadelagen (RP 90/2008 rd – RSv 198/2008 rd) 

 • Lagstiftningen om omorganisering av Forststyrelsen (RP 132/2015 rd – RSv 25/2016 rd) 

 • Ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift, viltförvaltningslagen och 46 § i viltskadelagen (RP 117/2017 rd – RSv 142/2017 rd). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.6.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.