Senast publicerat 18-02-2021 14:49

Utlåtande JsUU 2/2021 rd RP 252/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Jord- och skogsbruksutskottet

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (RP 252/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsrådOlliSorainen
  arbets- och näringsministeriet
 • överinspektörVeli-PekkaReskola
  jord- och skogsbruksministeriet
 • näringsdirektörMarkoMäki-Hakola
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Livsmedelsindustriförbundet rf
 • Frukt- och Bärodlarnas förbund rf
 • Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att de ändringar i lagen om säsongsarbete som föreslås i propositionen är mycket behövliga, bland annat för att underlätta byte av arbetsgivare. Utländska säsongsarbetare har sedan lagen om säsongarbete trädde i kraft 2018 varit bundna till den arbetsgivare som antecknats i deras säsongsarbetstillstånd. Före 2018 hade säsongarbetare till exempel inom jordbruket möjlighet att fritt flytta från en gård till en annan enligt mognadstidpunkten för de sorter som skördades. Nu föreslås det i propositionen att säsongsarbetare kan övergå till anställning hos en ny arbetsgivare inom ramen för sitt gällande säsongsarbetstillstånd. I förfarandet lägger Migrationsverket till en ny arbetsgivare till ett giltigt säsongsarbetstillstånd, om arbetsgivaren förbinder sig att iaktta de villkor som gäller anställningsvillkor och bostad. Rätten att arbeta hos en ny arbetsgivare börjar genast när ansökan inleds. 

Att möjliggöra inhemsk inhyrd arbetskraft bidrar också till flexiblare användning av utländsk säsongsarbetskraft. Migrationsverkets tillämpningspraxis har för närvarande inte tillåtit inhyrd arbetskraft. Efter ändringen är det tillåtet att hyra säsongsarbetskraft i Finland. Med inhemsk inhyrd arbetskraft avses bemanningsföretag som är verksamma och etablerade i Finland. Dessa står under de finländska myndigheternas tillsyn både som företag och i fråga om iakttagandet av arbetsgivaråtagandena. Fullgörandet av arbetsgivaråtagandena ska utredas när tillstånd för säsongarbete beviljas och övervakas av arbetarskyddsmyndigheten. 

Utskottet fäster uppmärksamhet vid att säsongsarbetstillstånd endast beviljas säsongsarbetare inom jordbruk och turism. Om man med tillstånd för säsongarbete söker sig till exempelvis byggnadsarbeten, arbetar man olagligt. Genom dessa ändringar slopas inte den nuvarande prövningen av tillgången. Arbetsgivaren är med stöd av 86 a § 1 mom. i utlänningslagen skyldig att försäkra sig om att en utlänning har det uppehållstillstånd som krävs i arbetet. Det är viktigt att tillsynen utövas effektivt, framhåller utskottet. Dessutom anser utskottet att det är viktigt att arbetsgivare ger säsongarbetare endast uppgifter som hänför sig till säsongsarbete och att säsongarbetare får lön enligt kollektivavtalet för branschen. 

Utskottet anser att det är ytterst viktigt att lagändringarna minskar arbetsgivarens administrativa börda bland annat så att man i fortsättningen inte separat behöver fylla i och skicka en blankett för varje säsongsarbetare som kommer till landet samtidigt för ett likadant arbete. Om arbetsgivaren anställer flera säsongarbetare som kommer till landet samtidigt för ett likadant arbete på samma anställningsvillkor, kan försäkran om arbetsvillkoren och inkvarteringen samt TES-informationen för alla arbetstagare ges på en gång via e-tjänst. 

Eftersom merparten av de säsongarbetare som arbetar inom jordbruket återvänder till sin tidigare arbetsgivare är det mycket viktigt att också underlätta säsongarbetarnas återresa till landet. Enligt den nya lagen behöver säsongsarbetare inte längre på nytt lägga fram en utredning om förutsättningarna för arbete, eftersom Migrationsverket redan tidigare har utrett arbetsgivarens förutsättningar att vara arbetsgivare enligt lagens krav. 

Utskottet fäster dessutom uppmärksamhet vid att man i propositionen också har beaktat förebyggandet av att utländsk arbetskraft utnyttjas. Det föreslås att de påföljder som riktas mot en arbetsgivare som handlar bedrägligt preciseras så att bestämmelsen om påföljder bättre kan tas i bruk. För närvarande har migrationsverket inte tillämpat bestämmelsen i praktiken på grund av den höga beviströskeln. Påföljdens karaktär av tillsynsåtgärd och korrigerande åtgärd ökas genom att det förutsätts att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren trots uppmaning inte har avhjälpt försummelsen inom utsatt tid. 

Utskottet konstaterar att man vid beredningen också har varit medveten om vissa andra behov av att ändra lagen om säsongarbete som inte har kunnat beaktas i propositionen på grund av den snäva tidtabellen för lagberedningen. Ett ändringsbehov har varit att göra arbetstiden som berättigar till säsongarbete flexiblare så att tiden börjar först från inresan och inte från den startdag som på förhand beräknats i samband med ansökan. Utskottet anser det vara viktigt att nödvändiga ytterligare ändringar genomförs snabbt. 

Utskottet anser det vara nödvändigt att man i synnerhet i den exceptionella situationen till följd av coronaviruset fäster särskild vikt vid förhållandena, arbetarskyddet och arbetssäkerheten för alla säsongarbetare som arbetar inom de branscher som avses i propositionen samt vid övervakningen av dessa. Därför behöver till exempel gårdsbruksenheterna information om vilka åtgärder och tillvägagångssätt som bäst kan förebygga spridningen av coronaviruset. Utskottet betonar att det bör ses till att det ges tillräckliga anvisningar för arbetstagare och företag inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerinäringen som anställer säsongarbetare vid sidan av andra anvisningar (om bland annat tillgången på säsongsarbete och säsongsarbetskraft). 

Utskottet betonar att åtgärderna för att öka utbudet av säsongsarbetskraft inom jordbruket bör fortsätta intensifierat på basis av de åtgärder som inleddes förra året och genom att utveckla nya åtgärder för att uppmuntra personer som redan finns på arbetsmarknaden i Finland och i synnerhet unga att exempelvis genom sommarsedeln söka sig till säsongsarbete inom branschen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottet föreslår

att arbetslivs- och jämställdhetsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
RitvaElomaasaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
SatuHassigröna
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
MikkoLundénsaf
medlem
SariMultalasaml
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
AndersNorrbacksv
medlem
RaimoPiirainensd
medlem
MikkoSavolacent
medlem
JennaSimulasaf
medlem
PeterÖstmankd
ersättare
HeikkiAuttosaml.

Sekreterare var

utskottsrådCarlSelenius.