Utlåtande
JsUU
27
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa (E 115/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
råd för internationella ärenden
Teemu
Seppä
jord- och skogsbruksministeriet
professor
Olli
Tahvonen
Helsingfors universitet
professor
Jouni
Pykäläinen
Östra Finlands universitet
Taneli
Kolström
Naturresursinstitutet
expert
Satu-Marja
Tenhiälä
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
chef för hållbar utveckling
Tiina
Vuoristo
Skogsindustrin rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
expert
Satu-Marja
Tenhiälä
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se Miljö- och skogsbruksutskottets promemoria MMM2019-00043. Hänvisningar till Euori EU/2011/0979.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 115/2018 vp
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet MmVL 27/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan, 
Helsingfors 6.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Kari
Kulmala
blå
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 25-03-2019 15:36