Senast publicerat 09-05-2021 21:44

Utlåtande JsUU 8/2020 rd U 2/2020 rd E 62/2019 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning) (U 2/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given (E 62/2019 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansråd Kristina Sarjo 
  finansministeriet
 • lantbruksråd Kirsi Heinonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lantbruksråd Ahti Hirvonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Sanna Sihvola 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnig Atro Andersson 
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Erja Fagerlund 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Eliisa Hujala 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tuija Talsi 
  miljöministeriet
 • professor Raimo Lovio 
  Aalto-universitetet
 • forskningsprofessor Raisa Mäkipää 
  Naturresursinstitutet
 • Senior Director Jarmo Heinonen 
  Business Finland Oy
 • ekonomidirektör Jarmo Santala 
  Vapo Oy
 • verkställande direktör Harri Laurikka 
  Bioenergia ry
 • ordförande Jani Hautaluoma 
  Kaasuautoilijat ry
 • vice verkställande direktör Simo Jaakkola 
  Maskinföretagarnas förbund rf
 • näringsdirektör Marko Mäki-Hakola 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • direktör Juha Ruippo 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • direktör för skogsärenden Matti Mäkelä 
  Skogsindustrin rf
 • chef för EU-relaterade skogsfrågor Maija Rantamäki 
  Skogsindustrin rf
 • verksamhetsledare Tapio Tuomi 
  Finlands Närenergiförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Mellersta Finlands förbund
 • Södra Österbottens förbund
 • Lapplands förbund
 • Satakuntaförbundet
 • ​Finlands Kommunförbund
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • WWF Finland.

Samband med andra handlingar

Utskottet beslutade sambehandla ärendena U 2/2020 rd och E 62/2019 rd

SKRIVELSEN

Förslagen

Se EU-dokument COM(2020) 22 final och COM(2020) 23 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/1141, EU/2020/0407 och EU/2020/0421. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2020 rd och E 62/2019 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (MmVL 8/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna (delvis) 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Jenna Simula saf (delvis) 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Marko Asell sd (delvis) 
 
ersättare 
Janne Sankelo saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius  
 
utskottsråd 
Tuire Taina.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet (MmVL 8/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan och inte omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 14.5.2020
Ritva Elomaa saf 
 
Mikko Lundén saf