Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande KoUU 12/2017 rd B 14/2017 rd Kommunikationsutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överdirektör, avdelningschef Juhapekka Ristola 
    kommunikationsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kommunikationsutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2016 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som kan strykas

Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga:  

Uttalanden som ska stå kvar

Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i regeringens årsberättelse:  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 8.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
vice ordförande 
Mirja Vehkaperä cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.