Senast publicerat 13-05-2022 16:06

Utlåtande KoUU 19/2022 rd RP 41/2022 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (RP 41/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till ekonomiutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • upphandlingschef Emilia Sormunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • överinspektör Sakari Jarva 
  kommunikationsministeriet
 • planerare Roosa Patrakka 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Susanna Metsälampi 
  Transport- och kommunikationsverket
 • ledande expert Päivi-Maria Virta 
  Transport- och kommunikationsverket
 • specialsakkunnig Mattias Lindroth 
  Finlands Kommunförbund
 • tillgänglighetsexpert Tapio Haanperä 
  Förbundet Utvecklingsstörning rf
 • verkställande direktör Elina Ussa 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
 • ordförande Sari Kokko 
  Handikappforum rf
 • expert Sami Virtanen 
  Handikappforum rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Riksomfattande handikapprådet
 • Posti Group Abp
 • Telia Finland Oyj
 • Finlands näringsliv rf
 • Invalidförbundet rf
 • Finska Hörselförbundet rf
 • Medieförbundet rf
 • Synskadades förbund rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Kommunikationsutskottet anser att det är ytterst viktigt att främja tillgängligheten och lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

(2)Under sakkunnigutfrågningen har det framförts att terminaler som har monterats som integrerade delar av fordon i stads- och förortstrafiken när fordonet togs i bruk, såsom skärmar med information om bussars rutter, bör omfattas av tillgänglighetskraven. Enligt erhållen utredning har utgångspunkten i propositionen dock i detta skede varit att hålla sig till tillgänglighetsdirektivets tillämpningsområde, vilket också gör det möjligt att undvika eventuella hinder på grund av nationella avvikelser på den inre marknaden. 

(3)Utskottet understryker att de nya tillsynsuppgifter som föreslås för Transport- och kommunikationsverket kräver nya resurser och ny kompetens. Utskottet anser det vara ytterst viktigt att ämbetsverkets ständigt ökande uppgifter beaktas också när beslut om dess anslag fattas. 

(4)Utskottet betonar att det nära sambandet mellan bestämmelserna om produkters tillgänglighet förutsätter att det ordnas myndighetsrådgivning för aktörerna i branschen särskilt om ett fungerande samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och om deras skyldigheter. Innan de nya skyldigheterna börjar tillämpas ligger tyngdpunkten i tillsynsmyndigheternas arbete på information, rådgivning och deltagande i standardiseringsarbetet. Utskottet betonar att om man i fortsättningen överväger att koncentrera tillsynsuppgifterna enligt olika lagar, är det särskilt viktigt att säkerställa att tillsynsmyndighetens resurser räcker till. 

(5)Vid utfrågningen av sakkunniga betonades den centrala betydelsen av den byggda miljöns tillgänglighet och framfördes att det i propositionen inte föreslås några bestämmelser om detta i enlighet med det direktiv som nu sätts i kraft. Enligt erhållen utredning är avsikten att utreda och bedöma saken och regleringsbehoven i anknytning till den separat. Utskottet anser att saken är en mycket viktig helhet och påskyndar utredningen av den. 

(6)De sakkunniga har också påpekat att propositionens avgränsningar som gäller mikroföretag utesluter de flesta finska företagen från regleringen. Med tanke på den inre marknadens funktion anser utskottet det dock motiverat att propositionen har samma definition på mikroföretag som det direktiv som ska sättas i kraft. 

(7)De sakkunniga har också framfört att propositionens definition av en e-bok utesluter en betydande del av e-böckerna. Utskottet anser att det är viktigt att man följer upp detta och bedömer behoven att utveckla regleringen i fortsättningen. 

(8)Utskottet anser att tillgängligheten hos olika produkter utvecklas avsevärt i och med propositionen. Utskottet betonar dock att det behövs fortsatt aktiv vidareutveckling för att kunna främja tillgängligheten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att ekonomiutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 11.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.