Utlåtande
KoUU
2
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis (E 131/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Janne
Kanerva
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Lauri
Rautio
justitieministeriet
specialsakkunnig
Elina
Rantakokko
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Piia
Nyström
kommunikationsministeriet
jurist
Aino
Lehto
Transport- och kommunikationsverket
jurist
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
centralkriminalpolisen
Polisstyrelsen.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 70 och hänvisning till Eutori EU/2019/0418. 
Statsrådets ståndpunkt
Se statsrådets finska skrivelse E 131/2018 vp
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet LiVL 2/2019 vp
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med kompletteringarna ovan
Helsingfors 28.5.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Katja
Taimela
sd
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Eveliina
Heinäluoma
sd
medlem
Juho
Kautto
vänst
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Joonas
Könttä
cent
medlem
Mari
Rantanen
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Janne
Sankelo
saml
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Janne
Heikkinen
saml
ersättare
Jari
Myllykoski
vänst
ersättare
Jenna
Simula
saf
ersättare
Heidi
Viljanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 06-08-2019 08:27