Senast publicerat 11-01-2022 10:09

Utlåtande KoUU 28/2021 rd U 59/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652 (U 59/2021 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Maria Hyvönen 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Harri Haavisto 
  arbets- och näringsministeriet
 • chef för samhällsrelationer Anna Sotaniemi 
  Finnair Abp
 • chef för samhällsrelationer Mikael Ohlström 
  Neste Abp
 • verkställande direktör Pasi Nieminen 
  Automobilförbundet rf
 • direktör Petri Murto 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
 • Transport- och kommunikationsverket
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Bilimportörerna och -industrin rf
 • Rederierna i Finland rf.

Inget yttrande av 

 • Gasum Ab.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 557. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 59/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 28/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att vid den samlade bedömningen av konsekvenserna av 55-beredskapspaketet bör särskild vikt fästas vid att regleringen blir teknikneutral och att det i övrigt omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 29.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.