Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande KoUU 3/2019 rd B 3/2019 rd Kommunikationsutskottet Regeringens årsberättelse 2018

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överdirektör, avdelningschef Juhapekka Ristola 
    kommunikationsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kommunikationsutskottet har behandlat de uttalanden och ställningstaganden i regeringens årsberättelse 2018 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden och ställningstaganden som kan strykas

Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och ställningstaganden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena och ställningstagandena i övrigt har blivit obehövliga: 

Uttalanden som ska stå kvar

Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i regeringens årsberättelse inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i berättelsen: 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 20.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.