Senast publicerat 18-02-2021 16:58

Utlåtande KoUU 3/2021 rd RP 232/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Kommunikationsutskottet

Till lagutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen (RP 232/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till lagutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschefSariMäkelä
  utrikesministeriet
 • lagstiftningsrådJanneKanerva
  justitieministeriet
 • specialsakkunnigAntti-JussiLankinen
  kommunikationsministeriet
 • ledande expertMattiTupamäki
  Transport- och kommunikationsverket
 • biträdande säkerhetschefTimoPesonen
  Finavia Abp
 • expertTomiTervo
  Suomen Lentäjäliitto - Finnish Pilots' Association ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finnair Abp.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

På basis av de motiveringar som framgår av propositionen och den utredning som utskottet fått anser utskottet att avtalen och de ändringar som gjorts i dem i princip är bra och förordar att propositionen godkänns. 

Vid sakkunnighörandet har propositionen ansetts vara viktig och välkommen, och man har understött godkännandet och ikraftsättandet av överenskommelserna om förhindrande av olagliga handlingar i anslutning till internationell civil luftfart och ändringarna i dem. Det har ansetts viktigt att avtalen träder i kraft också globalt och att Finlands åtgärder för att sätta i kraft konventionen för sin egen del stöder detta. Det gemensamma syftet med de aktuella avtalen är att förbättra och effektivisera säkerheten inom den civila luftfarten. Utskottet konstaterar att Finland är internationellt erkänt som en stat med stark flygsäkerhet och genom att förbinda sig till avtal profilerar sig Finland som en modern flygsäkerhetsstat ännu starkare än tidigare. 

Avtalen ses som ett sätt att bättre stärka den rättsliga ramen för internationellt samarbete. Vid sakkunnighörandet har man förhållit sig positiv till alla åtgärder som syftar till att stärka säkerheten inom den civila luftfarten, främja kampen mot terrorism och effektivisera genomförandet av straffansvaret. Alla åtgärder för att öka förtroendet för flygtrafiken som ett säkert transportsätt har betraktats enbart som positiva. Utskottet anser det vara bra att man i avtalen har identifierat att olika hotbilder bland annat i anslutning till terrorism blir mångsidigare och att man på behörigt sätt beaktar bland annat kemiska och biologiska vapen samt de problemsituationer som cyberbrottslighet eventuellt orsakar. Utskottet anser att avtalen gör det möjligt att utvidga det internationella samarbetet. 

Utskottet lägger vikt vid rätten enligt Montrealprotokollet att i landningsstaten överlåta en person som uppträtt störande ombord på ett luftfartyg utifrån befälhavarens subjektiva bedömning. Således främjas flygsäkerheten av överlåtelserätten enligt Montrealprotokollet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att lagutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SunaKymäläinensd
vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
SandraBergqvistsv
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JouniKotiahosaf
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
JoonasKönttäcent
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
PaulaWerningsd.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker.