Senast publicerat 11-01-2022 10:30

Utlåtande KoUU 31/2021 rd U 60/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet) (U 60/2021 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Niina Honkasalo 
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tuuli Ojala 
  kommunikationsministeriet
 • miljöråd Magnus Cederlöf 
  miljöministeriet
 • specialsakkunnig Heidi Auvinen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • ledande expert Anita Mäkinen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • verkställande direktör Pasi Nieminen 
  Automobilförbundet rf
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • ledande expert Sinikka Hartonen 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Neste Abp
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Finlands Hamnförbund rf
 • Teknologiindustrin rf.

Inget yttrande av 

 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 571. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 60/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 31/2021 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att på basis av begränsningarna i tillämpningsområdet bör förordningen inte tillämpas på isbrytare och  att det i övrigt omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 18.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker  
 
utskottsråd 
Juha Perttula.