Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande KuUU 1/2019 rd B 3/2019 rd Kulturutskottet Regeringens årsberättelse 2018

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överdirektör Mika Tammilehto 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • direktör Henni Axelin 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • direktör Tiina Kivisaari 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • direktör Jorma Waldén 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Maija Innola 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Maarit Palonen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Jussi Pihkala 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • konsultativ tjänsteman Virpi Hiltunen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • regeringssekreterare Marjaana Larpa 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • specialsakkunnig Marleena Luopa 
  undervisnings- och kulturministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kulturutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2018 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som kan strykas

Kulturutskottet anser att de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av följande uttalanden och redogör för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre behövs: 

 • Yrkeshögskolorna, finansieringssystem (RP 206/2002 rd — RSv 306/2002 rd) 
 • Beredskap att differentiera finansieringen av kompensationsavgiften (RP 249/2014 rd — RSv 239/2014 rd) 
 • Bedömning av museilagens tidsenlighet och behovet av en totalreform av lagen (RP 303/2014 rd — RSv 275/2014 rd) 
 • Utvecklingsplan för undervisnings- och forskningsfinansieringen (RP 304/2019 rd — RSv 297/2014 rd) 
 • Den reella utvecklingen i fråga om studiestödet (RP 40/2015 rd — RSv 39/2015 rd) 
 • Privata arkiv (RP 191/2016 rd — RSv 181/2016 rd) 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Pirkka-Pekka Petelius gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Kaj Laine.