Senast publicerat 09-05-2021 19:10

Utlåtande KuUU 13/2017 rd B 14/2017 rd Kulturutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kulturutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2016 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som kan strykas

Kulturutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga:  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 28.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuomo Puumala cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Li Andersson vänst 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Marisanna Jarva cent 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikaela Nylander sv 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Pilvi Torsti sd 
 
ersättare 
Petri Honkonen cent 
 
ersättare 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
ersättare 
Lea Mäkipää na 
 
ersättare 
Veera Ruoho rruo. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Kaj Laine.