Senast publicerat 09-05-2021 19:59

Utlåtande LaUU 11/2018 rd U 27/2018 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad) (U 27/2018 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Markus Kari 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Mari Aalto 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Pekka Heinonen 
  justitieministeriet
 • hovrättsråd Jussi Heiskanen 
  Helsingfors hovrätt
 • ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen 
  Riksfogdeämbetet
 • byråchef Pekka Pulkamo 
  konkursombudsmannens byrå
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • jurist Antti Laitila 
  Finanssiala ry
 • ekonomisk expert Petri Malinen 
  Företagarna i Finland rf
 • professor Tuula Linna. 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • finansministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Helsingfors tingsrätt
 • Finansinspektionen
 • OP Gruppen.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 134 final och COM(2018) 135 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/0796 och EU/2018/0803. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 27/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LaVL 11/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 20.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
vice ordförande 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Kaj Turunen saml 
 
ersättare 
Matti Vanhanen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Tuokila.